Naar boven ↑

Update

Nummer 8, 2020
Uitspraken van 01-03-2020 tot 22-04-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vijf uitspraken geselecteerd; drie uitspraken van het hof van discipline en twee van de raad van discipline ’s-Gravenhage.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2020:81: geheimhouding jegens verzekeringsmaatschappij
Advocaat dient jegens een rechtsbijstandverzekeraar geheimhouding te betrachten omtrent aan de verzekerde uitgebracht advies. Bij een uitbesteding van een zaak is niet de verzekeraar, maar de verzekerde de cliënt. Voor het geval doorbreking van de kernwaarde geheimhoudingsplicht toch noodzakelijk wordt geacht, dient vooraf advies aan de deken te worden gevraagd. Het hof bekrachtigde de berisping.

ECLI:NL:TAHVD:2020:80: regiefunctie advocaat
Van een advocaat als professioneel belangenbehartiger mag worden verwacht dat hij de regie voert in een procedure voor zijn cliënt. In tegenstelling tot de raad Amsterdam oordeelde het hof dat in casu niet voldoende regie was genomen door onder meer niet adequaat om te gaan met een voorstel voor een bemiddelingstraject. Het leidde tot een berisping.

ECLI:NL:TADRSGR:2020:73: meedelen van schikkingsonderhandelingen
Ook rechtstreeks tussen zijn cliënt en wederpartij gevoerde schikkingsonderhandelingen vallen onder Gedragsregel 27 en mogen derhalve door de advocaat niet bekend worden gemaakt aan de rechter. De raad legde een waarschuwing op.

ECLI:NL:TAHVD:2020:87: overname van (vreemdelingen)zaak
Advocaat-klager diende een klacht in tegen verweerder, die een overnameverzoek niet had geverifieerd. De overnemer beriep zich onder meer op de bijzondere advocaat-cliëntrelatie in het vreemdelingenrecht, waarbij regelmatig sprake is van een taalbarrière. Dit verweer werd door het hof niet gehonoreerd. De eerdere waarschuwing werd bekrachtigd.

ECLI:NL:TADRSGR:2020:79: onzorgvuldig uitlaten
Een deurwaarder klaagt over een advocaat, die op zijn weblog onder meer klager beschuldigt van frauduleus handelen. Eerder was een klacht tegen de deurwaarder door de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam gegrond verklaard zonder de gewraakte handelwijze als fraude te bestempelen. De raad rekent het verweerder zwaar aan dat het advies van de deken in dezen niet is opgevolgd. Het leidde tot een voorwaardelijke schorsing van twee weken met als voorwaarde te rectificeren.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling

5. Advocaat en derden