Naar boven ↑

Update

Nummer 9, 2019
Uitspraken van 19-04-2019 tot 27-05-2019

Hierbij ontvangt u de negende editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze Nieuwsbrief zijn zes uitspraken geselecteerd: drie van de raad van discipline Den Haag en drie van de raad van discipline Amsterdam.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRAMS:2019:107: geheimhoudingsplicht, informatie verstrekken aan de rechtsbijstandverzekeraar
Deze zaak betreft de verhoudingen tussen advocaat, cliënt en de rechtsbijstandverzekeraar van de cliënt. De geheimhoudingsplicht gaat voor op de verplichtingen van een advocaat jegens een verzekeraar. Door het inhoudelijke advies van zijn kantoorgenoot aan de cliënt te delen met die verzekeraar heeft de advocaat zijn geheimhoudingsplicht geschonden (5.7).

ECLI:NL:TADRSGR:2019:94; onduidelijkheid over declaraties
In deze uitspraak overweegt de raad van discipline dat de advocaat ook verantwoordelijk is voor de interne en externe communicatie omtrent de financiële administratie binnen zijn kantoor. De advocaat valt daarom te verwijten dat er op geen enkele inhoudelijk wijze is gereageerd op verzoeken van klager om overleg en uitleg over de toegezonden declaraties (r.o. 5.2).

ECLI:NL:TADRSGR:2019:115: korting op eigen bijdrage
In deze zaak is in eerste instantie een aanvraag ingediend voor gefinancierde rechtsbijstand. De raad van discipline acht het onzorgvuldig indien de advocaat in dat kader niet wijst op de dienstverlening van het juridisch loket in verband met de korting op de eigen bijdrage (5.2). In dit geval acht de raad het verzuim van onvoldoende gewicht omdat geen toevoeging is verleend.

ECLI:NL:TADRSGR:2019:106; betekening bij werkgever
De advocaat mocht de dagvaarding aan klager in persoon laten betekenen op zijn werkadres. De advocaat heeft naar het oordeel van de raad van discipline wel de grens overschreden door ook een afschrift toe te zenden aan de afdeling HR van de werkgever (r.o. 5.2 en 5.3). Gelet op de spoedeisende omstandigheden van het geval wordt geen maatregel opgelegd.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:88; informatie delen met andere advocaat
De advocaat heeft informatie uit een rapport van de Raad voor Kinderbescherming gedeeld met de advocaat van een derde, maar alleen voor zover relevant voor de procedure van die derde. Voldoende aannemelijk is dat de cliënt belang had bij de uitkomst van de procedure van de derde (r.o. 5.3). De advocaat heeft naar het oordeel van de raad van discipline niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld.

ECLI:NL:TADRAMS:2019:102overname cliënt
De uitspraak betreft een klacht van een advocaat over de wijze waarop een zaak is overgenomen door een andere advocaat. De raad van discipline oordeelt dat de andere advocaat erop mocht vertrouwen dat zij de zaak had overgenomen en kon daarom in contact treden met de cliënt. De eerste advocaat had immers geen bezwaar gemaakt tegen de overname. Dat de tweede advocaat geen schriftelijk (overname)verzoek had gestuurd doet hieraan niets af (r.o. 5.4)

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

 

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling