Naar boven ↑

Update

Nummer 5, 2019
Uitspraken van 21-12-2018 tot 22-03-2019

Hierbij ontvangt u de vijfde editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn zes uitspraken geselecteerd; vier uitspraken van het hof van discipline  en twee uitspraken van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2018:221; vrijheid van meningsuiting, kritiek op rechterlijke uitspraak, profilering
Deze uitspraak is geselecteerd vanwege de overweging van het hof van discipline ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting. Die vrijheid komt een advocaat ook toe, maar de uitingen moeten wel in overeenstemming zijn met de ‘ethics of the legal profession” (r.o. 5.6). Het hof van discipline acht het onprofessioneel dat verweerder zich op zijn website heeft geprofileerd als een advocaat die bereid is  voor een cliënt de beroepsregels te overtreden (r.o. 5.10).

ECLI:NL:TAHVD:2018:227; reikwijdte tuchtrecht, zakelijke transacties in de privésfeer
Verweerder is opgetreden als facilitator van criminele activiteiten door een huurovereenkomst met onbekende derden aan te gaan op instigatie van een (voormalige) cliënt. Tijdens de verhoren heeft verweerder een beroep gedaan op zijn verschoningsrecht. Het handelen van verweerder valt binnen de reikwijdte van het tuchtrecht.
Zie in dit verband ook de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 15 april 2019, ECLI:NL:RBROT:2019:3074, waarin het OM niet-ontvankelijk is verklaard in de vervolging van een advocaat die zich volgens het OM door een cliënt had laten gebruiken voor het doen van valse aanvragen. In de tuchtzaak tegen die advocaat had de raad van discipline het dekenbezwaar dat de advocaat zijn onderzoeksplicht had verzaakt gegrond verklaard, maar geen maatregel opgelegd omdat er geen reden was te veronderstellen dat sprake was geweest van kwade bedoelingen.

ECLI:NL:TAHVD:2019:20;(on)bevoegde benoeming (plaatsvervangend) voorzitters van de raden van discipline, vertrouwelijkheid
Deze uitspraak is geselecteerd vanwege de beroepsgrond dat de uitspraak van de raad van discipline nietig is omdat de voorzitter van de raad onbevoegd zou zijn benoemd. Het hof van discipline oordeelt dat van een nietige uitspraak geen sprake is (r.o. 5.6 e.v.).
Dat verweerder de voormalige advocaat (en later opnieuw de advocaat) van klager in een mail heeft ingekopieerd acht het hof van discipline onvoldoende ernstig voor een tuchtrechtelijk verwijt (r.o. 5.25).

ECLI:NL:TADRARL:2019:51; vertrouwelijkheid van een gevonden brief
Deze uitspraak betreft de situatie waarin een brief is achtergebleven in een vergaderruimte en voorts door de wederpartij in de procedure is gebracht. Het gevonden stuk - waarvan niet helemaal duidelijk is hoe het is aangetroffen - was een brief van een advocaat aan zijn cliënte. Het ging dus om een vetrouwelijk stuk, dat niet zo maar gebruikt kan worden.  Verweerder had eerst overleg moeten plegen met de betreffende advocaat of de deken.

ECLI:NL:TAHVD:2019:1; integriteit, aanvragen toevoegingen op naam van een andere advocaat
In deze zaak is uitgebreid onderzoek gedaan naar de wijze waarop binnen het kantoor van verweerder toevoegingen zijn aangevraagd. Zie in dit verband ook de tussenbeslissing in deze zaak van 12 februari 2018, ECLI:NL:TAHVD:2018:18. Naar het oordeel van het hof van discipline heeft verweerder op ontoelaatbare wijze gebruik gemaakt van het systeem van gefinancierde rechtsbijstand door toevoegingen aan te vragen op naam van een andere advocaat. Het hof van discipline legt een zwaardere maatregel op dan de raad van discpline had gedaan.

ECLI:NL:TADRARL:2019:47; optreden als stroman voor een geschorste advocaat
Verweerster heeft meegewerkt aan het omzeilen van een tuchtrechtelijke maatregel die aan een collega-advocaat was opgelegd door naar buiten op te treden als advocaat van klaagster. Een constructie waarin de werkzaamheden van een geschorste college alleen formeel worden overgenomen is niet toelaatbaar. De cliënt heeft dan immers geen advocaat die zijn/haar belangen volledig behartigt en die aangesproken kan worden voor eventuele fouten.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

3. Advocaat wederpartij

7. Financiële aangelegenheden

10. Procesrecht