Naar boven ↑

Rechtspraak

Opnamen maken van dekengesprek, weigeren inlichtingen te verschaffen

Verweerder miskent dat uit gedragsregel 37 (29 nieuw) volgt dat een advocaat niet alleen bij een tuchtrechtelijk onderzoek maar ook bij een verzoek om informatie van de deken dat met een mogelijk tuchtrechtelijk onderzoek of een aan de deken opgedragen controle verband houdt, verplicht is alle gevraagde inlichtingen aanstonds te verstrekken. Een aankondiging van een dekenonderzoek is daarvoor niet nodig (…) Uit gedragsregel 36 volgt dat het de advocaat niet is toegestaan zonder mededeling voorafde inhoud van een gesprek op een geluidsdrager vast te leggen. Verweerder draait de zaken om als hij meent te kunnen stellen dat het op de weg van de deken lag om, nadat hij heeft geconstateerd dat de camera al aanstond, daartegen bezwaar te maken.