Naar boven ↑

Update

Nummer 4, 2019
Uitspraken van 28-01-2019 tot 18-03-2019

Hierbij ontvangt u de vierde editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn zes uitspraken geselecteerd; twee uitspraken van de raad van discipline Amsterdam en vier uitspraken van de raad van discipline ’s-Hertogenbosch.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSHE:2019:14belangenconflict; optreden tegen een (voormalige) cliënt
De uitspraak betreft de situatie waarin de betrokken advocaat tien jaar lang werkzaamheden had verricht voor de klager, een ziekenhuis, maar vervolgens namens een patient een procedure aanhangig had gemaakt tegen het ziekenhuis en de behandelend specialist. De raad van discipline acht het ontoereikend dat de procedure tegen het ziekenhuis is ingetrokken om een mogelijk belangenconflict te voorkomen. In de procedure tegen de behandeld arts is het ziekenhuis als direct belanghebbende en betrokkene immers ook bij het dossier betrokken (r.o. 5.5).

ECLI:NL:TADRSHE:2019:38; expliciet vermelden van wetsartikelen 
In de uitspraak verweet de klager dat de betrokken advocaat had nagelaten expliciet bepaalde artikelen uit het BW te vermelden. De raad van discipline oordeelt dat een advocaat de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk dient te behartigen, maar dat dit niet betekent dat een advocaat bij iedere stellingname in een processtuk of tijdens een zitting dient aan te geven welk specifiek wetsartikel op de betreffende stelling van toepassing is (r.o. 5.5).

ECLI:NL:TADRSHE:2019:17; tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid voor een in zijn naam opgesteld stuk
De uitspraak gaat om de situatie waarin collega’s van verweerder in zijn naam een verzoekschrift tot het mogen leggen van conservatoir derdenbeslag hadden ingediend. De raad van discipline acht verweerder inhoudelijk tuchtrechtelijk verantwoordelijk en oordeelt dat het voor zijn risico komt dat hij de inhoud en de juistheid van dat verzoekschrift niet heeft gecontroleerd (r.o. 5.2).

ECLI:NL:TADRAMS:2019:63 verantwoordelijkheid advocaat in familierechtelijke geschillen; waken voor escalatie
De uitspraak is geselecteerd om de vaste jurisprudentie met betrekking tot de verantwoordelijkheid van de advocaat in familierechtelijke geschillen onder de aandacht te brengen. Een advocaat moet er in dergelijke geschillen voor waken dat de verhoudingen niet escaleren, met name als er minderjarige kinderen in het spel zijn.  In dat kader mag terughoudendheid van de advocaat verwacht worden in het doen van uitlatingen over de wederpartij die deze redelijkerwijs als kwetsend zal ervaren, alsmede het entameren van procedures (r.o. 5.4).

ECLI:NL:TADRSHE:2019:22; doorbreking appelverbod na verzet; gegrond verzet en gegronde klacht
De uitspraak is geselecteerd vanwege het bijzondere verloop van de procedure. De klacht is in eerste instantie kennelijk ongegrond verklaard en het verzet daartegen is eveneens ongegrond verklaard. Tegen een verzetuitspraak staat geen hoger beroep open. Alleen indien sprake is van schending van een fundamenteel rechtsbeginsel slaagt een beroep op doorbreking van het appelverbod. In deze casus slaagt dit hoger beroep. De raad van discipline heeft vervolgens het verzet én de klacht gegrond verklaard. 

ECLI:NL:TADRAMS:2019:59: tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid voor uitingen in de privésfeer
De uitspraak betreft uitingen van een advocaat in de privésfeer. De raad van discipline acht voldoende verwevenheid met de praktijkuitoefening aanwezig, zodat de uitlatingen tuchtrechtelijk van belang zijn. De raad vann discipline gaat ervan uit dat het in dit geval ging om een grap tussen twee vrienden, waarvan het niet de bedoeling was dat deze in de openbaarheid zou komen. Het is ongelukkig dat dit bij de wederpartij (klager) terecht is gekomen, maar naar het oordeel van de raad van discipline is de betamelijkheidsnorm niet is geschonden, hoewel het verweerder wel gesierd had als hij direct na het kenbaar worden van het voice-mailbericht had toegegeven dat het van hem afkomstig was en zijn excuses had aangeboden (r.o. 5.3 en 5.4).

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

6. Optreden advocaat in andere hoedanigheid