Naar boven ↑

Update

Nummer 4, 2022
Uitspraken van 10-04-2022 tot 18-05-2022

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin vier uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2022:92: belangenverstrengeling
Advocaat gebruikte in een procedure tegen klaagster, voormalig cliënte, specifieke privé-informatie. Het hof overweegt onder meer dat niet voldaan is aan de in Gedragsregel 15, derde lid, cumulatief opgesomde voorwaarden. Met de raad Arnhem-Leeuwarden acht het hof de handelwijze laakbaar. De berisping werd bekrachtigd.

ECLI:NL:TADRSGR:2022:60: declareren aan een derde
Advocaat treedt in onder meer een tuchtrechtzaak voor een andere advocaat op en declareert aan de praktijkhoudende vennootschap. Een klachtonderdeel luidt dat deze handelwijze frauduleus is, omdat de klagende advocaat in persoon de opdrachtgever is. De raad Den Haag verwijst naar twee uitspraken van het hof van discipline en overweegt dat de praktijkvennootschap niet als “derde” wordt aangemerkt. Klacht ongegrond.

ECLI:NL:TADRAMS:2022:71: schriftelijk informeren omtrent kosten en risico’s
De voorzitter raad Amsterdam oordeelde de klacht kennelijk ongegrond, nu klager onvoldoende concreet heeft onderbouwd dat verweerder een onjuiste inschatting van slagingskans en kosten had gegeven. Het ingestelde verzet slaagde. De raad overwoog dat geen opdrachtbevestiging was gestuurd en ook later niets schriftelijk was vastgelegd omtrent de kosten. Het werd een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2022:93: geheimhouden adresgegevens
Klager wenst zijn huisadres geheim te houden ter vermijding van stalking. De dagvaarding tot een deelgeschil wordt door verweerder uitgebracht aan dit huisadres. De raad Amsterdam oordeelde dit klachtonderdeel gegrond, nu verweerder een te korte termijn in acht had genomen voor het uitlaten van een domiciliekeuze. Het hof zag geen tuchtrechtelijk verwijt en vernietigde de uitspraak.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij