Naar boven ↑

Update

Nummer 2, 2022
Uitspraken van 21-11-2021 tot 09-02-2022

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin zes uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2022:16: tegenstrijdige belangen
Advocaat treedt in een appartementsrechtgeschil op voor de VvE, terwijl hij ook de belangen van een bestuurder, tevens meerderheidslid van deze vereniging, behartigde. De deken zag in beginsel geen been in de bijstand. Later bleek wel van een bezwaar, omdat ook rekening gehouden moet worden met de belangen van een minderheidslid van de vereniging. Het hof bekrachtigde de gegrondverklaring van het dekenbezwaar omdat het hier ging om een (te voorzien) strijdig belang. De advocaat had zich terug moeten trekken. Waarschuwing bleef gehandhaafd.

ECLI:NL:TADRARL:2021:307: informatieplicht bij straftoevoeging
Het verzet tegen een voorzittersbeslissing slaagt. De raad overweegt dat ook bij ambtshalve toegevoegde strafzaken de cliënt op de hoogte moet worden gebracht van door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekte financiële informatie. Door dit niet te doen is sprake van tekortschieten in de zorg. Een waarschuwing volgt (hoger beroep ingesteld).

ECLI:NL:TAHVD:2022:7: gebruik van telefoonopname
Klager heeft telefoongesprekken met zijn advocaat zonder instemming opgenomen. In de tuchtprocedure wordt de opname als bewijsmiddel ingebracht. Het hof overweegt dat dit niet zonder meer ontoelaatbaar is. Wanneer geen sprake is van bijzondere bijkomende omstandigheden kan de opname bij de oordeelsvorming in de tuchtzaak worden betrokken.

ECLI:NL:TAHVD:2022:28: te weinig griffierecht voldaan
In een bestuursrechtelijke procedure heeft de advocaat € 170 griffierecht voldaan, terwijl € 174 verschuldigd was. Hierop volgde niet-ontvankelijkheid. De raad Amsterdam overweegt onder meer dat sprake was van een menselijke vergissing, die niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is. Het hof bekrachtigt de uitspraak.

ECLI:NL:TADRARL:2022:1: excessief declareren
De voorzitter raad Arnhem-Leeuwarden verklaarde de klacht, met als onderdeel excessief declareren, kennelijk ongegrond. Het verzet leidde alsnog tot het oordeel dat sprake was van excessief declareren, nu de kantonrechter inmiddels had geoordeeld dat 83% van de in rekening gebrachte tijd onredelijk was. Waarschuwing.

ECLI:NL:TADRSGR:2022:7: opdracht tot feitenonderzoek
Advocaat-stagiaire, verbonden aan het vaste advocatenkantoor van cliënt, krijgt de opdracht tot een feitenonderzoek in een zaak aangaande seksueel overschrijdend gedrag. Uiteindelijk leidde het onderzoek ertoe dat ook de arbeidsovereenkomst met klaagster werd beëindigd. Behalve dat er allerlei onvolkomenheden in het onderzoek zijn, overweegt de raad Den Haag dat klaagster niet adequaat is geïnformeerd over het doel en de werkwijze van het onderzoek, de hoedanigheid van verweerster en omtrent haar rechten en mogelijkheden. Het leidde tot een voorwaardelijke schorsing van twee weken.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij