Naar boven ↑

Update

Nummer 1, 2022
Uitspraken van 19-12-2021 tot 21-01-2022

Hierbij ontvangt u de eerste Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates van 2022. In deze nieuwsbrief zijn vijf uitspraken opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2022:1: rechter onjuist informeren
Verweerder trad op als advocaat voor zijn kantoor in een incassoprocedure betreffende een openstaande declaratie. De daaruit voortvloeiende executiedagvaarding werd in Engeland  betekend. Verweerder stelde bij de rechter dat vertaling van processtukken achterwege kon blijven, nu de voormalige Engelse cliënt het Nederlands machtig was. In tegenstelling tot de raad Arnhem-Leeuwarden oordeelt het hof onderhavig klachtonderdeel gegrond met oplegging van een waarschuwing. Verweerder was met zijn uitlating te lichtvaardig geweest.

ECLI:NL:TADRAMS:2021:299: zorgplicht gemeenschappelijke echtscheidingsadvocaat
Advocaat diende voor klaagster en haar echtgenoot een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek in. Eerder was schriftelijk vastgelegd dat de advocaat voor het door een mediator opgestelde convenant geen aansprakelijkheid aanvaardt. Later blijkt dat de alimentatie niet juist is berekend en zijn onder meer schenkingen, met al dan niet uitsluiting, niet beoordeeld. De raad Amsterdam overweegt dat verweerder als gemeenschappelijke advocaat een zware zorgplicht heeft en acht de klacht gegrond met oplegging van een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2022:10: vastleggen afspraken
Advocaat, die klager bijstaat in een tuchtzaak tegen een huisarts, ziet in de procedure af van een mondeling vooronderzoek. De raad Arnhem-Leeuwarden oordeelde de klacht dat voor dit afzien door klager geen instemming was gegeven, gegrond, nu de advocaat de gestelde procesafspraak niet schriftelijk had vastgelegd. Het hof komt onder meer aan de hand van notities van de advocaat tot het oordeel dat de instemming wel is gegeven en verklaart de klachtonderdelen alsnog ongegrond.

ECLI:NL:TAHVD:2022:9: rechter benaderen na bepaling uitspraak
Een niet in het proces opgetreden advocaat verzocht de rechter nadat uitspraak was bepaald om proces-verbaal, zonder de wederpartij daarvan in kennis te stellen. De voorzitter van de raad Amsterdam oordeelde de klacht kennelijk ongegrond. Na verzet volgde gegrondverklaring. In hoger beroep overweegt het hof dat Gedragsregel 21 lid 3 niet rechtstreeks van toepassing is, maar in casu wel analoog moet worden toegepast. Nu verweerder advocaat-klager niet op de hoogte had gesteld van zijn verzoek wordt de gegrondverklaring met waarschuwing bekrachtigd.

ECLI:NL:TADRSHE:2022:10: onnodig grievend
In een procedure over een omgangsregeling kinderen brengt de advocaat een productie in het geding waarbij een derde “zich fors negatief uitlaat over klager”. De raad ’s-Hertogenbosch overweegt dat verweerster als advocaat van de wederpartij zich onnodig grievend heeft uitgelaten over klager. Waarschuwing.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij