Naar boven ↑

Update

Nummer 4, 2021
Uitspraken van 01-02-2021 tot 17-03-2021

Als gevolg van een storing bij de publicatie van tuchtrechtuitspraken op de website www.tuchtrecht.nl kon de database van NOvA Tuchtrecht Updates niet worden gevuld en hebt u vanaf Nieuwsbrief nummer 3 d.d. 10 februari geen nieuwsbrief meer ontvangen. Inmiddels zijn de problemen verholpen en ontvangt u hierbij de nieuwsbrief, waarin vier uitspraken zijn  opgenomen, drie van het hof van discipline en een uitspraak van de raad van discipline Amsterdam.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2021:42: declareren aan een derde
In een arbeidszaak stuurt de advocaat van werknemer de declaratie volgens afspraak aan werkgever. De raad van discipline Den Haag oordeelde het dekenbezwaar ongegrond, mede in het licht van eerdere uitspraken van het hof uit 2013 en 2017. Het hof overweegt onder meer dat de declaratie nog steeds op naam van de cliënt dient te worden gesteld. Het alleen vermelden van de dossiernaam geeft onvoldoende duidelijkheid. Het dekenbezwaar werd alsnog gegrond geoordeeld, overigens zonder oplegging van een maatregel.

ECLI:NL:TADRAMS:2021:41: dekentoezicht
Aantal advocaten voldoet niet aan het verzoek van de deken om in het kader van toezicht financiële kengetallen 2019/2018 te verstrekken. Het dekenbezwaar wordt ongegrond geoordeeld. De raad Amsterdam overweegt onder meer dat het niet aan de tuchtrechter is het onderhavige beleid aan de redelijkheidsnormen te toetsen, maar in casu is het weigeren niet onbetamelijk.

ECLI:NL:TAHVD:2021:43: coronaperikelen
Advocaat was als gevolg van corona langere tijd onbereikbaar. In eerste aanleg kwam de raad naar aanleiding van het dekenbezwaar tot een voorwaardelijke schorsing nu geen afdoende maatregelen waren getroffen. Het hof bekrachtigt de beslissing van de raad omdat niet voldaan is aan de professionele standaard, maar komt tot een berisping. Het hof overweegt daarbij dat geen sprake is van een serieus en ernstig patroon.

ECLI:NL:TAHVD:2021:40: klacht tegen advocatenkantoor
Advocaat staat klaagster bij in een letselschadezaak. De op het kantoor werkende letselschadejurist handelt zelfstandig zaken af. De verantwoordelijke advocaat wordt in een gelijktijdig lopende klachtzaak (ECLI:NL:TAHVD:2021:41) verweten niet voldoende toezicht te hebben gehouden op de werkzaamheden en de raad Arnhem-Leeuwarden legde hem een berisping op, die het hof uiteindelijk bekrachtigde. In onderhavige zaak tegen het advocatenkantoor overwoog de raad dat (ook) het kantoor verantwoordelijk is voor het werk van de letselschadejurist en legde een geldboete op van € 10.000. Het hof oordeelde tot niet-ontvankelijkheid, omdat de gestelde gedragingen niet kunnen worden toegerekend aan de bestuurders van kantoor.

 

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

 

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

10. Procesrecht