Naar boven ↑

Update

Nummer 3, 2020
Uitspraken van 01-01-2020 tot 12-02-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vijf uitspraken geselecteerd; vier uitspraken van het hof van discipline en een uitspraak van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2020:4 : delen van vertrouwelijke gegevens
Advocaat heeft van cliënt verkregen vertrouwelijke informatie gedeeld met een derde partij. De raad oordeelde de klacht ongegrond. Het hof oordeelt anders. Met de handelwijze wordt Gedragsregel 7 lid 4 (oud), thans Gedragsregel 15, miskend en het kwam tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRAMS:2020:19optreden tegen voormalige cliënt
(Let op: het betreft hier een uitspraak van het hof met een foutieve ECLI-aanduiding)
Het hof bevestigt de uitspraak van de raad, dat Gedragsregel 7 (oud), thans Gedragsregel 15, aangaande belangenverstrengeling ook van toepassing is in situaties waarin geen formele advocaat-cliëntrelatie tot stand is gekomen, maar vooruitlopende daarop wel vertrouwelijke informatie is gedeeld. Het hof vernietigde de berisping en kwam tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRARL:2020:11: onvoldoende zorg voor de cliënt
Advocaat heeft onvoldoende de haalbaarheid van de diverse vorderingen met cliënt besproken en schriftelijk vastgelegd. Daarbij is ook de foute route gekozen door te gaan procederen in plaats van te overleggen. Van een echtscheidingsadvocaat mag meer worden verwacht, zo overweegt de raad; de raad kwam tot een berisping.

ECLI:NL:TAHVD:2020:8:  optreden in echtscheidingsprocedure
Het hof gaat uitvoerig in op de rol van de advocaat in familiekwesties. Een advocaat dient onder meer te waken voor onnodige polarisatie en dient de-escalerend op te treden. In eerste aanleg had de raad de klacht ongegrond geoordeeld. Het hof gaf een waarschuwing onder meer omdat het leggen van beslag en dreigen met lijfsdwang getuigt van een polariserende aanpak en de belangen van de klager onnodig zijn geschaad.

ECLI:NL:TAHVD:2020:5: gronden voor herziening
De wet biedt geen herzieningsmogelijkheid tegen een uitspraak van het hof. Een dergelijk verzoek leidt tot niet-ontvankelijkheid, behoudens het geval dat geen sprake is geweest van een eerlijk proces en een fundamenteel rechtsbeginsel is geschonden. Het hof gaat de opgeworpen geschonden rechtsbeginselen, zoals onder meer het recht op hoor en wederhoor, na en concludeert uiteindelijk tot afwijzing van het verzoek.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

11. Herziening, nietigheid en herroeping van uitspraken