Naar boven ↑

Update

Nummer 7, 2019
Uitspraken van 04-02-2019 tot 11-05-2019

Hierbij ontvangt u de zevende editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn zes uitspraken geselecteerd die recentelijk door het hof van discipline zijn gepubliceerd.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2019:28: doorbreking geheimhoudingsplicht
Het hof van discipline oordeelt in deze zaak dat de betrokken advocaat zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden door aan een derde mee te delen dat iemand cliënt van zijn kantoor is (r.o.5.4). Voor de doorbreking van de geheimhoudingsplicht bestond onvoldoende rechtvaardiging. Verweerder had ook moeten bekijken wat de alternatieven waren (r.o. 5.6).

ECLI:NL:TAHVD:2019:30: tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid voor het handelen van een medewerker
Het hof oordeelt in deze uitspraak dat een advocaat verantwoordelijk is voor de handelingen van zijn (juridisch) medewerker. Het is aan verweerder om aan te tonen dat de wederpartij de bij de dagvaarding behorende stukken gelijktijdig met de rechter heeft ontvangen (r.o. 5.3).

ECLI:NL:TAHVD:2019:38: conceptversie van confraternele correspondentie
Een conceptversie van confraternele correspondentie is nog geen confraternele correspondentie, maar bevat in de regel wel vertrouwelijke informatie én is bedoeld om confraterneel te verzenden. Gedragsregel 12 (oud) kan niet omzeild worden door het overleggen van een conceptversie. (r.o. 5.4)

ECLI:NL:TAHVD:2019:33: wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand
Het hof van discipline oordeelt dat de advocaat de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand met zijn cliënt dient te bespreken. Verweerder had uit het feit dat klager – kennelijk - over contacten beschikte niet mogen aannemen dat klager niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking kwam. Hiermee heeft verweerder klager een geïnformeerde beslissing over zijn vertegenwoordiging in rechte ontnomen (r.o. 5.5).

ECLI:NL:TAHVD:2019:37: verzoek om herziening toegewezen
Deze uitspraak is geselecteerd omdat een verzoek om herziening niet vaak wordt toegewezen. Het hof van discipline oordeelt in deze zaak dat fundamentele rechtsbeginselen zijn geschonden doordat het hof de klacht anders heeft opgevat en uitgelegd dan door klagers uiteen was gezet. Daarnaast heeft het hof ten onrechte het overleggen van een bepaald rapport tot uitgangspunt heeft genomen bij de inhoudelijke beoordeling. Doordat partijen ter zitting niet de gelegenheid hebben gehad zich over het voorgaande uit te laten, hebben zij de verkeerde voorstelling van zaken door het hof niet weg kunnen nemen (r.o. 3.4). Partijen krijgen opnieuw de kans zich over de zaak uit te laten.

ECLI:NL:TAHVD:2019:34: bevoegdheid deken tot het instellen van appel tegen de (hoogte van de) maatregel
Deze uitspraak is geselecteerd vanwege de overweging van het hof van discipline met betrekking tot de bevoegdheid van de plaatselijke deken tot het instellen van appel. Met ‘de deken’ in artikel 56, eerste lid, sub b van de Advocatenwet is de plaatselijke deken bedoeld. Voor het instellen van appel gelden voor de plaatselijke deken niet de restricties die voor klager gelden. De rechtvaardiging hiervoor is gelegen in de rol van de deken als toezichthouder en klachtbehandelaar (r.o. 5.2).

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

 

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling

7. Financiële aangelegenheden

11. Herziening, nietigheid en herroeping van uitspraken