Naar boven ↑

Rechtspraak

Verweerster heeft de kernwaarde integriteit geschonden. Zij heeft een door haarzelf aangepast stuk van een deskundige aan de rechtbank overgelegd, zonder hiervan onverwijld melding te maken. Verweerster heeft zich niet gedragen zoals dat een behoorlijk handelend advocaat betaamt en het vertrouwen in de advocatuur in het algemeen en in haar beroepsuitoefening in het bijzonder geschaad. Een rechtbank moet ervan kunnen uitgaan dat een advocaat naar waarheid verklaart en geen door de advocaat zelf aangepaste stukken van een deskundige verstrekt. Naar het oordeel van de raad past bij de gedraging de zware maatregel van een onvoorwaardelijke schorsing. De raad houdt bij het bepalen van duur van de schorsing in het voordeel van verweerster rekening met de omstandigheid dat zij al lang advocaat is en een vrijwel schoon tuchtrechtelijk verleden heeft. Dat maakt dat een aanzienlijk deel van de schorsing voorwaardelijk zal worden opgelegd. Schorsing voor de duur van twaalf weken, waarvan zes weken voorwaardelijk.