Naar boven ↑

Update

Nummer 11, 2020
Uitspraken van 01-03-2020 tot 29-07-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

De coronacrisis leidt nog steeds tot een zeer beperkte publicatie van tuchtrechtuitspraken. Uiteraard beïnvloedt dit ook de inhoud van de Nieuwsbrief.
Inmiddels kunnen weer vier uitspraken worden geselecteerd; twee uitspraken van het hof van discipline, een uitspraak van de raad Amsterdam en een uitspraak van de raad Den Haag.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2020:121: kwaliteit dienstverlening
Advocaat staat klager bij in een huurzaak, waarbij hij nalaat een conclusie van antwoord, respectievelijk een eis in reconventie te nemen. Het hof oordeelt dat verweerder onaanvaardbare steken heeft laten vallen en geen openheid van zaken heeft gegeven over de door hem gemaakte fouten. De kernwaarden deskundigheid en integriteit zijn daarmee geschonden. Het uitgebreide tuchtverleden brengt het hof tot een schorsing van dertien weken.

ECLI:NL:TADRAMS:2020:163: neerleggen opdracht
Klager had een advocaat op toevoegingsbasis in een arbeidszaak. Enige maanden na aanvang van de zaak stuurt de advocaat een declaratie voor de eigen bijdrage. Binnen een week na het versturen van deze declaratie legt de advocaat de opdracht neer omdat klager de eigen bijdrage niet voldeed en had bericht eerst tot betaling over te zullen gaan wanneer werkzaamheden zouden worden verricht. De raad oordeelt dat sprake is van onzorgvuldig handelen. Ook heeft de advocaat aan klager ondanks herhaald verzoek geen kopie van de kantoorklachtenregeling verstrekt. De raad kwam tot een berisping.

ECLI:NL:TAHVD:2020:120: optreden advocaat wederpartij
Een cliënte wordt door haar advocaat geadviseerd een eerder door de rechter opgelegde omgangsregeling tussen zoon en klager stop te zetten. Het hof oordeelt onder meer dat dit advies onbegrijpelijk en laakbaar was nu een concrete en te rechtvaardigen aanleiding ontbrak. Verweerder heeft escalatie in de hand gewerkt door niet voorafgaand aan het advies overleg met de wederpartij te voeren. Het hof verzwaart de eerder door de raad opgelegde maatregel tot dertien weken schorsing onder meer omdat verweerder ter zitting geen blijk van inzicht gaf.

ECLI:NL:TADRSGR:2020:95schending vertrouwen advocatuur
Verweerster trad op als advocaat namens het slachtoffer in een strafzaak, waarbij zij aan de rechtbank een door haar aangepaste brief van een gedragsdeskundige overlegde. Een voor het slachtoffer mogelijk nadelige passage had de advocaat verwijderd.
Het uiteindelijke dekenbezwaar wordt gegrond verklaard met oplegging van een schorsing van twaalf weken, waarvan zes voorwaardelijk.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij