Naar boven ↑

Rechtspraak

Uitspraakdatum

29-08-2022

ECLI

ECLI:NL:TADRAMS:2022:173

Zaaknummer

22-572/A/NH

Inhoudsindicatie

Voorzittersbeslissing. Klacht over de advocaat van de wederpartij kennelijk ongegrond. Verweerster heeft niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door klagers gegevens uit de registers van het kadaster in te brengen. Van een (onrechtmatige) schending van de privacy van klager is geen sprake. Dat verweerster zich schuldig heeft gemaakt aan doxing heeft klager niet onderbouwd.

Uitspraak

Beslissing van de voorzitter van de Raad van Discipline in het ressort  Amsterdam van  29 augustus 2022 in de zaak 22-572/A/NH

naar aanleiding van de klacht van:

klager

over:

    verweerster

De plaatsvervangend voorzitter van de raad van discipline (hierna ook: de voorzitter) heeft kennisgenomen van de brief van de deken van de Orde van Advocaten in het arrondissement Noord-Holland (hierna: de deken) van 13 juli 2022 met kenmerk am/ss/1824941, digitaal door de raad ontvangen op dezelfde datum, en van de op de inventarislijst genoemde bijlagen 1 tot en met 5. 

1    FEITEN Voor de beoordeling van de klacht gaat de voorzitter, gelet op het klachtdossier, uit van de volgende feiten. 1.1    Klager heeft als verhuurder een kort geding aangespannen tegen de cliënten van verweerster en ontruiming van de door hen van klager gehuurde woning gevorderd. Ook heeft hij een veroordeling tot betaling van diverse boetes wegens gestelde overtredingen van de huurovereenkomst gevorderd. De zitting heeft op 14 februari 2022 plaatsgevonden. Op de zitting heeft de advocaat van klager de boetevordering ingetrokken. Bij vonnis van 16 februari 2022 heeft de voorzieningenrechter de vordering van klager afgewezen. 1.2    In voornoemde procedure heeft verweerster als productie 12 eigendomsinformatie uit het kadaster ingebracht teneinde aan te tonen welke onroerende zaken klager in eigendom heeft. Op de zitting heeft verweerster hierover onder meer het volgende verklaard: “3. [Klager] is grootgrondeigenaar en vastgoedbelegger, zoals volgt uit mijn productie 12. [Klager] koopt huizen op om die vervolgens te verhuren. (…)  24. (…) Relevant is dat [klager] een professionele vastgoedhandelaar is en [de cliënten van verweerster] particulieren.” 1.3    Op 2 maart 2022 heeft klager bij de deken een klacht ingediend over verweerster.

2    KLACHT 2.1    De klacht houdt, zakelijk weergegeven, in dat verweerster tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld als bedoeld in artikel 46 Advocatenwet. Klager verwijt verweerster het volgende.  a)    Verweerster heeft de privacywet geschonden. b)    Verweerster heeft zich schuldig gemaakt aan doxing.

3    VERWEER 3.1    Verweerder voert tegen de klacht verweer. De voorzitter zal hierna, waar nodig, op het verweer ingaan.

4    BEOORDELING 4.1    De klacht ziet op het handelen en/of nalaten van verweerder als advocaat van de wederpartij. Uitgangspunt is dat aan die advocaat een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem passend voorkomt. Deze vrijheid mag niet ten gunste van een tegenpartij worden beknot, tenzij diens belangen nodeloos en op ontoelaatbare wijze worden geschaad. De advocaat behoeft in het algemeen niet af te wegen of het voordeel dat hij voor zijn cliënt wil bereiken met de middelen waarvan hij zich bedient, opweegt tegen het nadeel dat hij daarmee aan de wederpartij toebrengt. Wel moet de advocaat zich onthouden van middelen die op zichzelf beschouwd ongeoorloofd zijn of die, zonder dat zij tot enig noemenswaardig voordeel van zijn cliënt strekken, onevenredig nadeel aan de wederpartij toebrengen. Klachtonderdelen a) en b)  4.2    De klachtonderdelen lenen zich voor een gezamenlijke behandeling.  4.3    Klager heeft aan zijn klacht ten grondslag gelegd dat het kadaster strikte voorwaarden geeft voor het gebruiken van de gegevens. Openbaarmaking voor eigen gewin, iemand in een kwaad daglicht stellen omdat hij onroerend goed bezit of profilering valt daar niet onder, aldus klager. 4.4    Verweerster voert aan dat eigendomsinformatie uit het kadaster openbare informatie is. Zij heeft die openbare informatie uit het kadaster in de procedure ingebracht om – in het kader van het verweer tegen de door klager in kort geding ingestelde boetevordering – het standpunt van haar cliënten dat klager dient te worden aangemerkt als professionele verhuurder, te onderbouwen. Dat is een gerechtvaardigd belang van haar cliënten, aldus verweerster. 4.5    De voorzitter overweegt als volgt. Anders dan klager stelt, heeft verweerster niet tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door zijn gegevens uit de registers van het kadaster in te brengen als productie bij haar verweer. De cliënten van verweerster hadden daarbij immers een gerechtvaardigd belang, namelijk het onderbouwen van hun standpunt dat klager als professionele verhuurder moet worden aangemerkt. Verweren in een gerechtelijke procedure staat niet gelijk aan het publiceren dan wel openbaar maken van gegevens. Bovendien zijn alle gegevens die in het kadaster zijn geregistreerd openbaar. Van een (onrechtmatige) schending van de privacy van klager is dan ook geen sprake.  4.6    Dat verweerster zich schuldig heeft gemaakt aan doxing of de informatie heeft gebruikt voor profilering, heeft klager tegenover de gemotiveerde betwisting daarvan door verweerster niet onderbouwd. 4.7    Op grond van het voorgaande zal de voorzitter de klacht, met toepassing van artikel 46j Advocatenwet, daarom in beide onderdelen kennelijk ongegrond verklaren.

BESLISSING De voorzitter verklaart:  de klacht, met toepassing van artikel 46j Advocatenwet, in beiden onderdelen kennelijk ongegrond.

Aldus beslist door mr. C. Kraak, plaatsvervangend voorzitter, bijgestaan door mr. S. el Bouazzati-van Excel als griffier en uitgesproken in het openbaar op 29 augustus 2022

Griffier         Voorzitter

Verzonden op: 29 augustus 2022