Naar boven ↑

Update

Nummer 3, 2023
Uitspraken van 01-01-2023 tot 22-02-2023

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin drie uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSHE:2023:19: Ontoelaatbaar studiekostenbeding in addendum bij arbeidsovereenkomst met advocaat-stagiaire
Dekenbezwaar gegrond. Schorsing van vier weken, waarvan twee voorwaardelijk. In de Beleidsregel stage en patronaat 2018 was onder meer bepaald binnen welke kaders een studiekostenbeding mag worden afgesproken. Dit had onder andere tot doel de (financiële) positie van de advocaat-stagiaire te beschermen. De arbeidsovereenkomst voldeed – na aanpassing – op dit punt. Verweerster heeft de arbeidsovereenkomst aan de raad van de orde toegestuurd. Verweerster heeft echter in een addendum bij de arbeidsovereenkomst een studiekostenbeding opgenomen dat in strijd was met de beleidsregel. Verweerster was zich daarvan bewust. In het addendum was zelfs expliciet opgenomen dat uitdrukkelijk wordt afgeweken van de arbeidsovereenkomst. Dit handelen levert op zichzelf al een grove schending van de kernwaarde integriteit op. Verweerster heeft echter tevens over de inhoud van hetgeen met mr. J. was overeengekomen bewust foutieve informatie verstrekt aan de raad door het addendum niet aan de raad toe te sturen, met het kennelijke doel te verhullen dat met de beleidsregel strijdige afspraken waren gemaakt. De raad rekent verweerster dit handelen, dat het vertrouwen in de advocatuur schaadt, zeer zwaar aan. Verweerster is met een andere advocaat-stagiaire een vergelijkbaar studiekostenbeding overeengekomen, ook door middel van een addendum.

ECLI:NL:TADRSHE:2023:20: Periodieke urenspecificatie en kostenopgave bij toevoeging
Klacht tegen eigen advocaat. Gegrond. Waarschuwing. Advocaat heeft tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld door na te laten aan cliënt periodiek een urenspecificatie en kostenopgave te verstrekken. De raad overweegt dat van een zorgvuldig optredende advocaat, in een zaak waarin een toevoeging is verstrekt, verlangd mag worden dat deze de cliënt tijdig en schriftelijk op de mogelijkheid van een intrekking wijst en vervolgens de cliënt periodiek een urenspecificatie en kostenopgave verstrekt zodat de cliënt de gelegenheid krijgt om zijn eigen afweging te maken omtrent de financiële risico’s bij het doorzetten van de zaak (vergelijk HvD 21 november 2016, ECLI:NL:TAHVD:2016:213). Advocaat heeft cliënt weliswaar drie keer per e-mail geïnformeerd over het totale aantal gewerkte uren. Advocaat had bij die e-mails echter geen urenspecificaties gevoegd. Dat cliënt op enig moment een declaratie heeft geaccordeerd maakt een en ander niet anders.

ECLI:NL:TADRARL:2023:23: Deken hoefde geen advocaat aan te wijzen
Klacht tegen advocaat in hoedanigheid van deken. Klager heeft deken (tweemaal) verzocht een advocaat aan te wijzen voor het voeren van een civielrechtelijke procedure (art. 13 Advocatenwet). Deken heeft twee advocaten benaderd om, ieder vanuit de eigen deskundigheid, een haalbaarheidsonderzoek te doen. Beiden concludeerden dat een procedure geen kans van slagen had. Deken wijst klagers verzoeken daarom af. Klacht ongegrond. De raad wijst er verder op dat een deken een advocaat niet kan en mag verplichten om een bepaalde procedure namens de cliënt aan te spannen. Dat zou in strijd zijn met de kernwaarde onafhankelijkheid (art. 10a lid 1 onder a Advocatenwet).

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

16. Rol deken