Naar boven ↑

Update

Nummer 5, 2022
Uitspraken van 22-05-2022 tot 12-06-2022

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin zeven uitspraken zijn opgenomen. In de komende zomerperiode zal er geen Nieuwsbrief verschijnen. 

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2022:105: geheimhouding
Verweerder in zijn hoedanigheid van curator en zijn procesadvocaat leggen in een procedure een in de administratie van de failliete boedel aangetroffen vertrouwelijk memo tussen klager en zijn advocaat over. Raad Arnhem-Leeuwarden oordeelde het desbetreffende klachtonderdeel gegrond en kwam voor beide verweerders tot een waarschuwing. Het hof overwoog dat ook ten opzichte van een curator het verschoningsrecht onverkort van toepassing is en onder meer de deken had moeten worden geconsulteerd. Gezien de ernstige schending van de vertrouwelijkheid verzwaart het hof de maatregel naar een berisping.

ECLI:NL:TADRAMS:2022:74: retentierecht
Bij een dossieroverdracht beroept verweerder zich op retentierecht. Raad Amsterdam overweegt dat  daarvan slechts behoedzaam  gebruik mag worden gemaakt. In casu was de deken niet geraadpleegd, zodat deze  ook geen voorwaarden bij de overdracht had kunnen bepalen. Tevens overweegt de raad dat ook processtukken in concept dienen te worden overgedragen. Er wordt een waarschuwing opgelegd.

ECLI:NL:TADRARL:2022:102: adressering sommatiebrief
Door een sommatiebrief niet ook aan het woonadres van een medeaandeelhouder te zenden heeft verweerster als advocaat van de wederpartij zijn belangen onevenredig geschaad. Weliswaar was verweerster pas begonnen als advocaat-stagiair, maar zij had overleg met haar patroon of een vertrouwenspersoon van de orde van advocaten moeten voeren. De raad Arnhem-Leeuwarden overweegt dat volstaan kan worden met een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRSHE:2022:96: optreden voor failliete cliënt
Cliënt verkeert in staat van faillissement, waarvan verweerder op de hoogte is. In een procedure meldt hij het faillissement niet met als reden dat zijn cliënt geen toestemming daarvoor geeft. Raad ’s-Hertogenbosch overweegt dat alleen de curator bevoegd is een procedure als deze te voeren en dat verweerder de rechter en klaagster had moeten informeren, dan wel zich had moeten terugtrekken. Belangen van wederpartij zijn nodeloos geschaad en dit leidde tot een berisping.

ECLI:NL:TADRARL:2022:117: onnodige betekeningskosten
Advocaat van wederpartij laat een vonnis betekenen door de deurwaarder, zonder eerst gelegenheid te geven te betalen. De voorzitter zag daarin geen been. Het verzet leidde alsnog  tot  gegrondverklaring met waarschuwing. De raad Arnhem-Leeuwarden overweegt dat op grond van Gedragsregel 6 lid 1 verweerder gehouden was onnodige kosten te vermijden. Klager had  gelegenheid moeten krijgen vrijwillig te betalen.

ECLI:NL:TADRSHE:2022:95: overdracht dossier
Tijdens een bestuursrechtelijke procedure neemt een andere advocaat de behandeling van verweerder over. Het dossier wordt zonder inventarislijst overgedragen. Op verzoek van de nieuwe advocaat meldt verweerder dat het alle stukken betrof. De raad ’s-Hertogenbosch overweegt dat van verweerder had mogen worden verwacht te verifiëren dat een e-mail met een fatale termijn bekend was bij de opvolgend advocaat. Waarschuwing.

ECLI:NL:TADRAMS:2022:108: hoedanigheid van optreden bekendmaken
Verweersters presenteerden zich jegens klaagster als onafhankelijke onderzoekers naar een vermeende onrechtmatigheid. Enige weken later, nadat er al interviews in het kader van het onderzoek hadden plaatsgevonden, meldden verweersters dat zij in deze kwestie hun cliënte ook juridisch adviseerden. Tuchtrechtelijk verwijtbaar door bij aanvang geen duidelijkheid te geven over rol. Het werd een waarschuwing.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling