Naar boven ↑

Update

Nummer 11, 2022
Uitspraken van 06-11-2022 tot 06-12-2022

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin zeven uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRARL:2022:320: Geheimhouding

Kort voordat zijn cliënt in de WSNP terecht komt, heeft een advocaat voor deze cliënt een bedrag geïncasseerd. De WSNP-bewindvoerder komt daar achter en heeft een aantal vragen. De cliënt machtigt zijn advocaat om met de bewindvoerder te overleggen “mits de advocaat zijn WSNP-traject niet in gevaar brengt”. De advocaat belt met de bewindvoerder en kort daarna wordt het WSNP-traject – zonder schone lei – door de rechtbank beëindigd wegens het verzwijgen van het geïncasseerde bedrag bij de WSNP-aanvraag. De raad verwijt het de advocaat zijn beroepsgeheim te hebben geschonden en legt een waarschuwing op.

ECLI:NL:TADRAMS:2022:229: Verstrekken van het dossier

Ondanks herhaald verzoek wil een advocaat zijn in 2016 gearchiveerde dossiers niet aan zijn (voormalig)cliënte afstaan. Gedragsregel 28 geldt hier niet, aldus de advocaat, omdat die alleen ziet op lopende zaken en dan nog alleen op de stukken die van belang zijn voor de opvolgend advocaat. De raad verwerpt die lezing en overweegt dat volgens vaste jurisprudentie van het hof van discipline een dossier in beginsel moet worden verstrekt. Ook voor een beroep op retentierecht was in deze zaak geen grond. 

ECLI:NL:TADRSHE:2022:164: Persoonlijke info uit het strafdossier

De beklaagde advocaat heeft zijn cliënt bijgestaan in een strafzaak inzake het lastig vallen van zijn ex. Door een vergissing van het OM bevat het strafdossier persoonlijke gegevens over en correspondentie tussen de ex en het OM, welke informatie niet in het dossier had horen te zitten. De ex klaagt dat de advocaat toch het hele dossier met zijn cliënt heeft gedeeld. De raad overweegt dat uitgangspunt is dat het de advocaat vrij staat om het volledige dossier met zijn cliënt te delen. Alleen als aan een derde disproportioneel schade dreigt te worden toegebracht kan dat delen mogelijk tuchtrechtelijk verwijtbaar zijn. Daarvan was hier geen sprake.

ECLI:NL:TADRARL:2022:296: Correspondentie (ook) naar de wederpartij

Een advocaat correspondeert met de advocaat van de wederpartij, met de individuele wederpartijen in cc. Die klagen daarover. Bij de tuchtrechter stelt de advocaat dat haar bericht niet ‘rechtstreeks’ aan de klagers was gestuurd, maar slechts in cc ter kennisname. Dat was in het belang van haar cliënt én de wederpartij, stelt zij, nu zij vreesde dat de advocaat van de wederpartij haar e-mail niet snel zou doorsturen, en het contact tussen de advocaten zeer moeizaam was. De raad gaat daar niet in mee en oordeelt dat ook een in cc verstuurde e-mail moet worden gekwalificeerd als een rechtstreeks verstuurd bericht. De raad acht het handelen dan ook in strijd met de norm uit gedragsregel 25.

ECLI:NL:TADRSHE:2022:168: Veel petten

Naast advocaat was verweerder in deze zaak ook als arbiter en voorzitter van
de Raad van Advies bij een familiebedrijf betrokken. Een van de familieleden verwijt het de advocaat dat hij bij het vervullen van die verschillende rollen onvoldoende onafhankelijk is geweest en onzorgvuldig heeft gehandeld. De raad gaat daarin mee. De advocaat draagt de verantwoordelijkheid voor het ontstaan van de verwarring die kon ontstaan omtrent zijn rol(len). Hij heeft daarmee gehandeld in strijd met gedragsregel 9, de kernwaarde onafhankelijkheid geschonden en het vertrouwen in de advocatuur en zijn eigen beroepsuitoefening geschaad.

ECLI:NL:TADRSHE:2022:162: Bestuur derdenrekening

Voor een ondernemer heeft een advocaat een vordering van enkele tonnen geïnd. Het geld wordt op de derdenrekening van zijn kantoor bijgeschreven. Van de derdenrekening wordt een bedrag doorbetaald aan de cliënt onder aftrek van de nog openstaande facturen. De cliënt betwist de factuur en stelt dat deze zonder zijn toestemming nooit met de aan hem toebehorende derdengelden hadden mogen worden verrekend. De cliënt dient onder meer een klacht in tegen het bestuur van de stichting derdengelden. Dat bestuur heeft, aldus de raad, gehandeld in strijd met de financiële integriteit en met artikel 6.23 van de Voda, wat hen tuchtrechtelijk ernstig valt aan te rekenen.

ECLI:NL:TADRARL:2022:304: Waarschuwing voor extra werk

In zijn opdrachtbevestiging begroot een advocaat zijn werkzaamheden op 5 uren. Enkele maanden later, de zaak is ten einde, stuurt hij zijn cliënt een factuur voor 10 uur werk. De cliënt klaagt dat deze declaratie excessief is. Daar gaat de raad niet in mee. Toch krijgt de advocaat een waarschuwing. Gelet op de toezegging aan de klager en het bepaalde in gedragsregel 17 meent de raad dat de advocaat zijn cliënt had moeten waarschuwen op het moment dat hij wist dat hij meer dan vijf uren aan deze zaak zou gaan besteden.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

6. Optreden advocaat in andere hoedanigheid

7. Financiële aangelegenheden