Naar boven ↑

Update

Nummer 10, 2022
Uitspraken van 09-10-2022 tot 14-11-2022

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin vijf uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRAMS:2022:210: Tegenstrijdig belang
Een advocaat stapt over naar een ander kantoor en krijgt van een voormalige cliënt een klacht over belangenverstrengeling. De raad van discipline bouwt in zijn uitspraak voort op de uitspraak van het hof van discipline van 13 december 2019 (ECLI:NL:TAHVD:2019:235) over deze materie. Het hof heeft daarin een aantal aanbevelingen gedaan voor een advocaat die tot een samenwerkingsverband toetreedt en een wederpartij heeft bijgestaan van een bestaande cliënt van een van de advocaten van dit samenwerkingsverband. Hoewel verweerder in casu niet aan alle aanbevelingen heeft voldaan, acht de raad het handelen in dit concrete geval niet tuchtrechtelijk verwijtbaar.

ECLI:NL:TADRAMS:2022:211: Klachtenregeling
Een klacht over onder meer de interne klachtbehandeling van een advocatenkantoor. Klager voert aan dat de kantoorklachtenregeling niet voldoet aan het bepaalde in artikel 6.28 Voda, omdat de klachtenfunctionaris geen advocaat is. Bovendien is er uiterst traag gereageerd op de klacht en niet gecommuniceerd over de vertraging. De raad acht beide klachtonderdelen gegrond en passeert het verweer dat de klachtenfunctionaris weliswaar geen advocaat, maar wel jurist en hoogleraar is. De ondeugdelijke regeling en klachtbehandeling wordt de advocaat tuchtrechtelijk aangerekend en de raad legt, mede hiervoor, een berisping op.

ECLI:NL:TAHVD:2022:155: Terugvordering door Raad voor Rechtsbijstand
Een advocaat staat een cliënt op toevoeging bij in verschillende strafzaken. De cliënt klaagt dat de advocaat hem er niet op heeft gewezen dat na een onherroepelijke veroordeling de kosten van een toegevoegde advocaat op een verdachte kunnen worden verhaald als diens financiële draagkracht de toevoegingsgrens overschrijdt. Dit krachtens een met ingang van 1 maart 2017 van kracht geworden regel. Met de raad is het hof van oordeel dat de advocaat zijn cliënt hierop had moeten wijzen, ook al betreft dit een financiële verplichting van de cliënt jegens de Raad voor Rechtsbijstand. Anders dan de raad legt het hof geen maatregel op, onder meer omdat het een relatief nieuwe regeling betrof.

ECLI:NL:TADRSGR:2022:197: Beïnvloeden getuige
Twee ondernemingen, de klaagster en een BV, hebben een geschil over de uitleg van een vaststellingsovereenkomst. In de procedure daarover wordt een voormalig werknemer van de BV als getuige opgeroepen. De beklaagde advocaat is advocaat van de BV. Voordat het getuigenverhoor plaats vindt bezoekt hij de getuige thuis. In zijn verweer tegen de daarover ingediende klacht voert de advocaat aan dat hij de getuige beroepshalve al jaren kende en dat het de getuige is geweest die het initiatief heeft genomen tot het contact. Naar het oordeel van de raad heeft de advocaat op zijn minst de schijn gecreëerd van beïnvloeding van de getuige. Als advocaat van een van de partijen was hij op voorhand niet neutraal. Door met de getuige in gesprek te gaan heeft hij in strijd met gedragsregel 22 en verwijtbaar gehandeld.

ECLI:NL:TADRARL:2022:269: Stalking
De klager in deze zaak is in 2020 en 2021 bijgestaan door de advocaat. De klager diende daarna klachten in over de advocaat en stuurde in dat kader verschillende mailberichten aan de advocaat, waardoor deze zich bedreigd en niet meer veilig voelde. De advocaat doet daarom aangifte van stalking tegen klager. De voorzitter van de raad acht die aangifte niet tuchtrechtelijk verwijtbaar en oordeelt dat het een advocaat vrij staat om aangifte bij te politie te doen (ook tegen een oud-cliënt) als hij zich bedreigd voelt.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

6. Optreden advocaat in andere hoedanigheid