Naar boven ↑

Update

Nummer 14, 2021
Uitspraken van 01-09-2021 tot 03-11-2021

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met daarin opgenomen twee uitspraken van het hof van discipline en drie uitspraken in eerste aanleg.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2021:179: delen van vertrouwelijke informatie
In het kader van een schuldsaneringstraject staat advocaat klager bij. Op enig moment heeft verweerder een kopie van een e-mailbericht aan klager aan zijn maatschappelijk werkster gestuurd. De raad acht dit niet klachtwaardig, met name omdat deze derde al enige tijd bij de zaak betrokken was. Het hof overweegt anders; de geheimhoudingsplicht is geschonden door vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken zonder toestemming van cliënt. Een berisping zou hier volgens het hof passend zijn, maar onder meer gezien het getoonde inzicht wordt volstaan met een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRSGR:2021:195: opvragen uittreksel burgerlijke stand
Advocaat heeft BRP (Basisregistratie personen)-gegevens omtrent klager bij de gemeente opgevraagd, terwijl deze geen partij is in de procedure. Het betrof een hoger beroep tegen ondertoezichtstelling en machtiging uithuisplaatsing, waarbij klager alleen als derde betrokken was. Bewijsvergaring mag geen reden zijn voor het opvragen van een dergelijk uittreksel. Klacht gegrond met een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2021:187: optreden tegen voormalige cliënt
De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat verweerder zich had dienen terug te trekken toen hij merkte dat de belangen van zijn voormalige cliënt en de huidige cliënt niet meer parallel liepen, en legde een waarschuwing op. Het hof kwam tot een berisping gezien de schending van de kernwaarden partijdigheid en vertrouwelijkheid.

ECLI:NL:TADRSHE:2021:155: rauwelijks indienen faillissementsrekest
Advocaat staat deurwaarder bij, die uiteindelijk een executoriale titel voor gevorderde buitengerechtelijke kosten krijgt. Daarna volgt een faillissementsrekest met faillietverklaring. De raad oordeelt dat sprake is van rauwelijks indienen van het verzoek door de advocaat, mede gezien het oordeel van het gerechtshof Den Bosch, dat het faillissement vernietigde. Het leidde tot een berisping.

ECLI:NL:TADRSGR:2021:190: ongeoorloofde druk bij betaling declaratie
Advocaat geeft in de nog lopende betalingstermijn van een openstaande declaratie aan niet naar de zitting te gaan, wanneer betaling uitblijft. De voorzitter komt tot een kennelijke ongegrondheid van de klacht. De raad honoreert het verzet en oordeelt dat de advocaat klaagster ten onrechte onder druk heeft gezet. Verweerder had de kwestie op een andere manier moeten oplossen. Het klachtonderdeel werd gegrond verklaard zonder oplegging van een maatregel.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

7. Financiƫle aangelegenheden