Naar boven ↑

Update

Nummer 10, 2021
Uitspraken van 01-01-2021 tot 30-06-2021

Hierbij ontvangt u de tiende Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates van dit jaar.

Dit is de laatste editie voor de zomervakantie. De volgende nieuwsbrief staat gepland voor 11 augustus a.s.
Deze nieuwsbrief bevat drie uitspraken van het hof van discipline en drie uitspraken van de diverse raden van discipline.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2021:105: advocaat in dienstverband
Verweerders, advocaten in dienst van een schaderegelingskantoor, verlenen via een zusteronderneming ook rechtsbijstand aan niet voor rechtsbijstand verzekerde cliënten. Het dekenbezwaar werd door de raad Den Haag gegrond geoordeeld zonder oplegging van een maatregel. Het hof bekrachtigde deze beslissing met oplegging van een waarschuwing, omdat het misleidend beeld willens en wetend in stand werd gehouden.

ECLI:NL:TAHVD:2021:109: nazorgplicht
Advocaat sluit een dossier af in 2015. Bij brief van 20 september 2018 verzoekt klager de advocaat hem stukken uit het dossier toe te sturen, aan welk verzoek niet werd voldaan. Er volgde een klacht, die door de voorzitter van de raad Den Bosch kennelijk ongegrond werd geoordeeld. Het verzet daartegen slaagde, maar het kwam tot een niet-ontvankelijkheid als gevolg van tijdsverloop. Het hof overwoog in appèl dat de verjaringstermijn van drie jaar niet geldt bij een afgesloten zaak, dus de klacht is wel ontvankelijk, maar ongegrond. Niet is komen vast te staan dat de advocaat nog beschikte over niet afgegeven stukken.

ECLI:NL:TADRSHE:2021:97: handelen klachtenfunctionaris
De klacht betrof de kwaliteit van de werkzaamheden en het optreden als klachtbehandelaar.  Verweerder stuurde als klachtenfunctionaris de klacht door naar de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en handelde daarmee volgens de raad Den Bosch onzorgvuldig. De inhoudelijke beoordeling van tuchtrechtelijke klachten hoort niet bij een verzekeraar thuis. Verweerder had de klacht moeten verwijzen naar een kantoorgenoot, dan wel de deken. Gegrond zonder oplegging van een maatregel.

ECLI:NL:TADRARL:2021:114: belangenverstrengeling
Het dekenbezwaar houdt in dat de advocaat zich schuldig maakt aan belangenverstrengeling door op te treden tegen een voormalige cliënt. De raad Arnhem-Leeuwarden overweegt onder meer dat het hier gaat om instrumentele partijen. Er is wel gehandeld in strijd met de letter van Gedragsregel 15, maar niet met de geest daarvan. Ongegrond dekenbezwaar.

ECLI:NL:TAHVD:2021:112: toevoegingsperikelen
Klager wendt zich in zijn functie van executeur-testamentair  tot advocaat voor bijstand. De klacht luidt dat de advocaat hem niet gewezen heeft op de mogelijkheid van gefinancierde rechtshulp. De voorzitter  van de raad Amsterdam besliste kennelijk ongegrond, waarop in het verzet de klacht alsnog gegrond werd geoordeeld met oplegging van een waarschuwing. Het hof overwoog in hoger beroep dat het testament een kostenvoorziening voor de executeur bevatte, waardoor de toevoegingsaanvraag zou worden afgewezen. Er waren derhalve goede gronden voor het niet in aanmerking komen van gefinancierde rechtshulp. De beslissing van de raad werd vernietigd.

ECLI:NL:TADRSGR:2021:118: declareren naast toevoeging
Advocate heeft klaagster (hoge) declaraties gestuurd, hoewel zij in klaagsters zaken was toegevoegd en de toevoegingen niet zijn ingetrokken. Het verweer was onder meer dat de cliënte met betaling had ingestemd. De raad Den Haag oordeelt dat verweerster niet heeft voldaan aan de professionele standaard en legde een lange gedeeltelijk voorwaardelijke schorsing op met onder meer als bijzondere voorwaarde dat de voldane declaratie dient te worden terugbetaald.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

7. Financiële aangelegenheden