Naar boven ↑

Update

Nummer 18, 2020
Uitspraken van 01-11-2020 tot 16-12-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met een selectie van twee uitspraken van het hof van discipline en drie uitspraken van respectievelijk de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en Amsterdam.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2020:239: zich grievend uitlaten 
Het hof vernietigde de uitspraak van de raad waarin een waarschuwing werd opgelegd. Het hof overwoog onder meer dat de grens in de wijze van belangenbehartiging niet was overschreden. Klacht alsnog ongegrond.

ECLI:NL:TADRSGR:2020:163: gegrond dekenbezwaar
Een schaderegelingskantoor heeft advocaten in dienst om cliënten die verzekerd zijn op grond van een rechtsbijstandverzekering, juridisch bij te staan. Op grond van artikel 5.11 lid 1 Voda kunnen deze advocaten slechts voor de werkgever zelf, dan wel voor bij die werkgever verzekerden optreden. Via een dochteronderneming van het schaderegelingskantoor wordt nu ook aan niet-verzekerden rechtsbijstand verleend. Het dekenbezwaar wordt gegrond geacht zonder oplegging van een maatregel, waarbij de mogelijke toekomstige wijziging dat  rechtsbijstandsverzekeraars ook voor niet-verzekerden mogen gaan optreden, een rol speelt.

ECLI:NL:TADRARL:2020:195vertrouwelijke mededelingen
In een cassatieprocedure neemt een advocaat in de Borgersbrief (reactie na de conclusie van de advocaat-generaal) onder meer gedane mededelingen tussen advocaten op. De raad oordeelt dat Gedragsregel 26 (nieuw) niet is geschonden, nu de cassatieprocedure met een nieuwe advocaat is aangevangen in april 2018. Het overgangsrecht bij deze gedragsregel is derhalve niet van toepassing is.

ECLI:NL:TAHVD:2020:257communicatie financiële aangelegenheden
De raad oordeelde alle klachtonderdelen over een (cassatie)advocaat ongegrond. Het hof kwam tot een gegrondverklaring op één onderdeel, namelijk het niet maken van een afspraak omtrent de kosten, voor het geval die het dekkingsmaximum van de rechtsbijstandsverzekeraar te boven zouden gaan, temeer nu in casu deze kosten daadwerkelijk het maximum hadden  overschreden. Het hof legde een waarschuwing op met de kanttekening, dat deze maatregel – een zakelijke terechtwijzing – bij uitstek geschikt is om herhaling te voorkomen.

ECLI:NL:TADRAMS:2020:262ontvankelijkheid klager
Curatoren zijn niet-ontvankelijk in hun klachten tegen vier advocaten, die werkzaamheden hebben verricht in de periode voor het faillissement. De raad overweegt dat het tuchtrechtelijk relevant belang daarvoor ontbreekt. Voor zover in het algemeen belang een tuchtrechtelijke procedure is vereist, dient de deken het klachtrecht uit te oefenen.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

3. Advocaat wederpartij

7. Financiële aangelegenheden

10. Procesrecht