Naar boven ↑

Update

Nummer 17, 2019
Uitspraken van 01-10-2019 tot 22-10-2019

Hierbij ontvangt u de zeventiende editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vijf uitspraken geselecteerd; vier uitspraken van het hof van discipline en één van de raad van discipline ’s-Hertogenbosch.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

ECLI:NL:TAHVD:2019:161: benaderen advocaat om over te stappen naar ander kantoor
Advocaat benaderde een advocaat van een ander kantoor om in zijn kantoor te komen werken.  De raad van discipline Den Haag oordeelde in verzet dit klachtonderdeel na het horen van getuigen gegrond en gaf een waarschuwing. Het hof kwam na het horen van (andere) getuigen tot een ongegronde klacht. Het benaderen van een advocaat in deze zin is in beginsel niet klachtwaardig. De wijze waarop dit gebeurt, kan dit anders maken. Hier bleek niet van onoorbaar handelen.

ECL:NL:TAHVD:2019:155: optreden als klachtenfunctionaris
Een advocaat stelde in zijn rol van klachtenfunctionaris van het kantoor onder meer dat zijn geheimhoudingsverplichting maakte dat hij geen kennis mocht nemen van het onderliggende procesdossier. Het hof maakte korte metten met deze redenering. Waar in eerste aanleg de raad geen maatregel oplegde, gaf het hof een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2019:163: optreden tegen voormalig cliënt
Mogelijke schijn van belangenverstrengeling had ertoe moeten leiden niet tegen een voormalig cliënt op te treden. Dat de voormalig cliënt pas laat ging protesteren, doet daaraan niets af. Toch gaf dit laatste feit het hof aanleiding de beslissing om te zetten in een gegrondverklaring zonder oplegging maatregel.

ECLI:NL:TAHVD:2019:165: vrijheid van handelen advocaat wederpartij
In het kader van uithuisgeplaatste kinderen heeft een advocaat zich 'actief en eigenzinnig' bemoeid met het herplaatsen van de kinderen in gezinnen, waarbij hij onder meer ook persoonlijk betrokken was. Daarbij heeft hij de betrokken jeugdinstelling, zijnde de gezinsvoogd, niet geïnformeerd met onder meer een beroep op zijn geheimhoudingsplicht. De raad Arnhem-Leeuwarden oordeelde de klacht ongegrond. Het hof daarentegen overwoog dat de advocaat de wettelijke taakuitoefening van de gezinsvoogd zonder redelijk doel heeft belemmerd en daarnaast onvoldoende afstand heeft gehouden jegens zijn cliënte. Het hof kwam tot een gegrondverklaring met een berisping.

ECLI:NL:TADRSHE:2019:152: optreden als deken
Ook een deken is onderhevig aan het tuchtrecht. Bij het onderzoek van de klacht heeft de deken steken laten vallen, waardoor het vertrouwen in de advocatuur is geschaad. Het leidde tot een waarschuwing.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

3. Advocaat wederpartij

16. Rol deken