Naar boven ↑

Update

Nummer 1, 2019
Uitspraken van 01-01-2019 tot 15-02-2019

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates. In de mailing van afgelopen dinsdag is aangekondigd dat u elke twee weken een nieuwsbrief ontvangt met daarin voor de praktijk relevante tuchtrechtelijke jurisprudentie.

De NOvA bevordert in het belang van de goede rechtsbedeling een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. Het op een toegankelijke wijze beschikbaar maken van disciplinaire uitspraken via de database NOvA Tuchtrecht Updates en deze nieuwsbrief draagt hieraan bij. Mocht u hierop toch geen prijs stellen dan kunt u zich afmelden links onderaan deze nieuwsbrief. U kunt zich altijd weer aanmelden.

In de nieuwbrief en in de database NOvA Tuchtrecht Updates vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges zijn gemaakt. Door te klikken op het ECLI-nummer kunt u de volledige geanonimiseerde tekst van de uitspraak lezen. De database is voorzien van een uitgebreide rubricering van de uitspraken. Door middel van die rubricering kunt u eenvoudig zoeken op onderwerp, instantie en/of datum. Ook kunt u uw zoekopdracht hiermee steeds verder verfijnen.

Selectie uitspraken

In elke nieuwsbrief wordt steeds een korte toelichting gegeven op de geselecteerde uitspraken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een nieuwe ontwikkeling of om een wijziging van een bestaande lijn in de jurisprudentie. Maar ook een mooi overzicht in een uitspraak van de actuele stand van de jurisprudentie kan aanleiding zijn voor selectie. Het uitgangspunt is dat kennis van de uitspraken relevant is voor de dagelijkse praktijk. Hieronder vindt u slechts een klein aantal van de gepubliceerde uitspraken. De andere uitspraken kunt u lezen via de database.

De geselecteerde uitspraken zijn door de tuchtcolleges gedaan én gepubliceerd in de periode vanaf 1 januari tot en met 14 februari 2019.

De uitspraak TR-2019-15669 betreft de vraag in hoeverre sprake is van beïnvloeding van de rechter door het toezenden van faxberichten nadat om uitspraak is gevraagd. Voor zover een advocaat niet op de hoogte is van de stand van de procedure komt dat voor zijn risico. Het ligt op de weg van de advocaat om eerst te informeren naar de stand van de procedure alvorens een faxbericht te verzenden.

De uitspraak TR-2019-15666 heeft betrekking op het opnemen in correspondentie richting derden dat sprake is geweest van strafbare feiten. Een advocaat behoort terughoudend te zijn met het presenteren van dergelijke beschuldigingen als vaststaand feiten, indien enkel nog aangifte is gedaan. 

De uitspraak TR-2019-15774 is geselecteerd omdat het ziet op het gebruik van de geheimhouderstelefoon. Deze telefoon kan niet zo maar in gebruik worden gegeven aan een derde.

De uitspraak TR-2019-14179 betreft de kosten voor door verweerster ingeschakelde collegiale ondersteuning. Een advocaat mag er niet van uitgaan dat de cliënt begrijpt dat hieraan kosten verbonden zijn.

De uitspraak TR-2019-14164 gaat om de hoedanigheid waarin verweerder bij de zaak betrokken was. Daarover mag een advocaat geen onduidelijkheid laten bestaan.

De uitspraken TR-2019-14161 en TR-2019-14167 gaan om het rechtstreeks toezenden van een aanzegging aan de wederpartij, terwijl die wordt bijgestaan door een advocaat. Het is alleen mogelijk een advocaat te passeren indien daarvoor een rechtens aanvaardbare reden is.

In de uitspraak TR-2019-14236 is nog eens duidelijk uiteengezet hoe te handelen indien een advocaat wenst op te treden tegen een voormalige cliënt.

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

10. Procesrecht