Naar boven ↑

Rechtspraak

Behandeld in Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates 2021-3

Klacht tegen advocaat wederpartij. Verweerder heeft met het ongefundeerd opnemen van ernstige beschuldigingen in zijn processtukken de belangen van klager nodeloos en onevenredig geschaad. Verweerder heeft daarmee de aan hem toekomende vrijheid – de belangen van zijn cliënt te behartigen op de wijze die hem goeddunkt – overschreden. De context waarin de beschuldigingen zijn gedaan, ziet het hof niet als een toereikende rechtvaardiging voor de gebruikte bewoordingen. Verweerder heeft onvoldoende afstand gehouden tot zijn cliënt. Dat raakt de kernwaarde onafhankelijkheid. Vernietiging beslissing raad, berisping en proceskostenveroordeling.