Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht over eigen advocaat. Verweerder heeft volgens klaagster te laat een verzoekschrift tot echtscheiding  ingediend, waardoor klaagster financieel nadeel heeft geleden. Het hof merkt in het kader van de maatstaf mbt de professionele standaard op dat binnen de beroepsgroep geen breed gedragen, schriftelijk vastgelegde professionele standaarden zijn geformuleerd en het hof daarom zal toetsen of verweerster heeft gehandeld met de zorgvuldigheid zoals van een redelijk bekwame en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. Het hof kan bij gebrek aan een opdrachtbevestiging door verweerder niet vaststellen wat de aard en de omvang van de opdracht is geweest en wat zijn cliënt (klaagster) daarin wel en niet van hem mocht verwachten. Dit komt voor rekening en risico van verweerder. Ter zitting van het hof heeft verweerder erkend dat hij de fiscale consequenties niet aan klaagster heeft voorgehouden. Klacht gegrond. Waarschuwing.