Naar boven ↑

Update

Nummer 18, 2019
Uitspraken van 01-10-2019 tot 06-11-2019

Hierbij ontvangt u de achttiende editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn zes uitspraken geselecteerd; drie uitspraken van het hof van discipline, twee van de raad van discipline ’s-Hertogenbosch en een uitspraak van de raad van discipline Den Haag.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2019:169: geen opdrachtbevestiging
Bij het ontbreken van een opdrachtbevestiging waarin de risico’s en het te verwachten handelen schriftelijk worden vastgelegd, ligt het risico bij de advocaat. Hof bekrachtigt uitspraak in eerste aanleg, zijnde een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2019:167: zorg voor de cliënt
Advocaat geeft advies op basis van onjuiste aanname van toepasselijkheid van een regeling. Ook al heeft de cliënt dit zo aangegeven, de advocaat had dit nader moeten onderzoeken. Door dit niet te doen schoot hij tekort jegens zijn cliënt. Waarschuwing werd bekrachtigd.

ECLI:NL:TAHVD:2019:168: strafrechtelijk verweer voeren
Cliënt klaagt erover dat hij in zijn strafzaak niet is gekend in (een deel van) het gevoerde verweer ter zitting. In een dergelijke situatie dient de advocaat achteraf toereikend te kunnen motiveren waarom een dergelijk verweer is gevoerd. In casu werd de ongegrondheid van de klacht bekrachtigd.

ECLI:NL:TADRSGR:2019:216: optreden advocaat wederpartij
Advocaat adviseert cliënte een door de rechter opgelegde omgangsregeling stil te leggen. Hij motiveert zijn advies niet afdoende aan klager (de wederpartij),  waarbij hij zich onder meer beroept op zijn geheimhoudingsplicht. De belangen van klager zijn daarmee ernstig veronachtzaamd. De maatregel werd mede gezien het tuchtrechtelijk verleden van de advocaat, passend geacht: acht weken schorsing, waarvan vier voorwaardelijk.

ECLI:NL:TADRSHE:2019:156: optreden advocaat wederpartij
Advocaat laat bij herhaling na de juridische grondslag van een door zijn cliënten gewenste situatie aan te geven, ook nadat de wederpartij stelde dat er geen geschil was. De grens van de vrijheid van handelen als advocaat van de wederpartij is overschreden met als resultaat een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRSHE:2019:161: uit de school klappen bij mediation
Advocaat van wederpartij heeft informatie uit mediationtraject in het kader van een arbeidsgeschil gedeeld met een derde, een P&O-medewerkster, die geen partij was bij de mediation. Gegronde klacht met als maatregel een berisping.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij