Naar boven ↑

Rechtspraak

Schending kernwaarden

Klager heeft (…) aangevoerd, kort samengevat, dat in de procedure bij de raad en in de uitspraak (…) sprake is (geweest) van schending van de kernwaarden genoemd in de Adv.w. en de gedragsregels, (…), en dat er redenen aan het algemeen belang ontleend zijn om de zaak voort te zetten op de voet van de art. 47a en 55 Adv.w.

(…) zijn de art. 47a en 55 Adv.w. niet op de onderhavige kwestie van toepassing. Art. 47a Adv.w. heeft betrekking op de situatie dat de klager de klacht heeft ingetrokken en art. 55 Adv.w. op de situatie dat sprake is van nodeloze vertraging van het onderzoek door de desbetreffende raad. Van beide situaties is hier geen sprake.

De stelling dat sprake is geweest van onjuiste beslissingen door de raad dan wel van onjuiste toepassing van de Adv.w. en/of de gedragsregels kan eerst aan de orde kan komen als bij de behandeling door de raad fundamentele rechtsregels zijn geschonden. De opvatting van klager dat zijns inziens de raad onjuist heeft geoordeeld of rechts- dan wel gedragsregels heeft geschonden, levert dan ook geen grond op voor doorbreking van het appelverbod.