Naar boven ↑

Rechtspraak

Klager verwijt verweerders onjuiste informatie te hebben verstrekt aan de rechtbank en op andere manieren de belangen van klager te hebben geschaad. De raad verklaart een gedeelte van de klachten niet ontvankelijk aangezien de redelijke termijn waarbinnen de handelwijze van verweerder ter discussie kan worden gesteld ruimschoots is overschreden. Daarbij zijn er geen gronden aangevoerd die het overschrijden van deze redelijke termijn van drie jaar of langer rechtvaardigt. Met betrekking tot de overige klachten is de raad van oordeel dat door verweerders niet tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld nu de handelingen vallen onder de grote mate van vrijheid die een advocaat toekomt om de belangen van zijn cliƫnt te behartigen op een wijze die hem passend voorkomt. Deze klachten zijn ongegrond.