Naar boven ↑

Update

Nummer 9, 2023
Uitspraken van 01-04-2023 tot 31-05-2023

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin drie uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRARL:2023:85: Klacht tegen verweerder die als advocaat optrad in zijn eigen zaak (berisping) 
Advocaten mogen als advocaat in hun eigen zaak optreden. Zij moeten zich daarbij wel bewust blijven van hun positie als advocaat en de benodigde professionele distantie bewaren. Verweerder heeft zich echter onbetamelijk gedragen. Verweerder heeft zonder medeweten van de advocaat van de wederpartij de partijdeskundige benaderd en deze (een architect) onder druk gezet om zijn rapport in te trekken dat de wederpartij had ingebracht. Verweerder is zelfs zo ver gegaan dat hij als drukmiddel een klacht heeft ingediend bij het Register van Architecten. Verweerder heeft in zijn e-mails aan de partijdeskundige bewoordingen gebruikt die intimiderend waren en een advocaat onwaardig. 

ECLI:NL:TADRAMS:2023:91: Optreden voor familieleden en bekenden (waarschuwing)
Klacht tegen advocaat van de wederpartij. Verweerster heeft opgetreden voor een cliënt (‘de vader’) die als levenspartner de kantoorgenoot van verweerster heeft (mr. X). Verweerster had zich eerder moeten terugtrekken als de advocaat van de vader. De omstandigheid dat mr. X haar kantoorgenoot is, stond in de weg aan een verbetering van de verhoudingen tussen de vader en de dochter van de vader en klaagster.
De raad schetst nog maar weer eens de criteria voor het optreden voor familieleden en bekenden (5.6): ‘Voorop wordt gesteld dat er geen rechtsregel is die bijstand aan familieleden en bekenden verbiedt. Daarnaast bestaat er het recht op vrije advocaatkeuze. Het is echter algemeen bekend dat bijstand verlenen aan familieleden of andere nauwe persoonlijke relaties risico’s voor de advocaat met zich brengt. Het kan de vereiste onafhankelijkheid, als voorgeschreven door artikel 10a, eerste lid, onder a, advocatenwet, in de uitoefening van het beroep in gevaar brengen. Verder geldt in situaties van bijstand aan een familielid of nauwe persoonlijke relatie dat, zelfs als het wel mogelijk is om professionele distantie ten opzichte van de cliënt te behouden, de advocaat de schijn tegen zou kunnen hebben dat hij/zij handelt in strijd met artikel 10a, eerste lid, onder a, advocatenwet. Daar komt bij dat in familiekwesties van een advocaat extra alertheid op dat punt mag worden verwacht, gelet op de andere belangen die in een dergelijke procedure kunnen spelen. Van een advocaat mag in familiekwesties dan ook worden verwacht dat hij/zij de precaire verhoudingen onderkent indien voor een familielid of een nauwe persoonlijke relatie wordt opgetreden.’

ECLI:NL:TADRARL:2023:84: Mededelingen over de inhoud van mislukt mediationtraject (waarschuwing)
Klacht over het optreden van de advocaat van de wederpartij. Voorop staat dat een advocaat een grote mate van vrijheid toekomt om de belangen van zijn cliënt te behartigen op een wijze die hem, in overleg met zijn cliënt, goeddunkt. Deze vrijheid is niet onbeperkt, maar kan onder meer worden ingeperkt als een advocaat bij de behartiging van de belangen van zijn cliënt de belangen van de wederpartij onnodig of onevenredig schaadt zonder redelijk doel.
Verweerster heeft in haar verzoekschrift meer meegedeeld over het mediationtraject tussen haar cliënte en klager dan strikt noodzakelijk om haar verzoek te onderbouwen. In het verzoekschrift wordt gesuggereerd dat de mediation is mislukt doordat klager beslist niet wilde dat onafhankelijk deskundig advies zou worden ingewonnen. Dit zijn geen mededelingen over het proces maar over de inhoud van de mediation, die klager bovendien niet bepaald in een gunstig daglicht stellen. Verweerster heeft met de mededelingen over de inhoud van de mislukte mediation dan ook de belangen van de wederpartij (klager) onnodig en onevenredig geschaad. Dit is tuchtrechtelijk verwijtbaar. 

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij