Naar boven ↑

Update

Nummer 8, 2023
Uitspraken van 01-04-2023 tot 10-05-2023

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin drie uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRARL:2023:104: Verantwoordelijkheid nemen voor fouten 
Klacht over de kwaliteit van dienstverlening. Bij het indienen van de producties bij de rechtbank is een fout gemaakt. Daardoor is een productie onvolledig ingediend. Advocaat heeft erkend daarvoor verantwoordelijk te zijn. Hij had de stukken voor verzending moeten controleren en heeft dat blijkbaar niet gedaan. Advocaat heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Hij heeft geprobeerd om met klager tot een oplossing te komen: hij heeft eerst aangeboden hoger beroep in te stellen op zijn kosten, maar dat wilde klager niet. Daarna heeft hij in samenspraak met zijn toenmalige kantoor geprobeerd een financiële regeling met klager te treffen, maar daar heeft klager om hem moverende redenen niet aan meegewerkt. Gelet op de geringe ernst van de gedraging en de verantwoordelijkheid die advocaat op meerdere manieren voor zijn fout genomen heeft, is de raad van oordeel dat kan worden volstaan met een gegrondverklaring van de klacht zonder oplegging van een maatregel.

ECLI:NL:TADRAMS:2023:83: Onvoldoende geprobeerd tot een minnelijke oplossing te komen en onvoldoende doelmatige behandeling van de zaak (waarschuwing)
Klacht over advocaat van de wederpartij. Advocaten dienen voor ogen te houden dat een regeling in der minne veelal de voorkeur verdient boven een proces (gedragsregel 5). Dat geldt temeer in een familiezaak, waarbij de belangen van een kind betrokken zijn. Advocaat heeft onvoldoende laten zien zich rekenschap te geven van deze gedragsregel. Zijn stelling dat hij cliënte, de ex-echtgenote, heeft aangespoord te proberen met klager, haar ex-echtgenoot, overeenstemming te bereiken, acht de raad hiertoe onvoldoende. Het lag niet voor de hand dat klager en de ex-echtgenote onderling tot overeenstemming zouden komen, gelet op de al verstoorde verstandhouding en gelet op de emoties die nu eenmaal bij ouders aanwezig zijn in kwesties die het belang van hun kind betreffen. Het is juist de rol van een (familierecht)advocaat om in een dergelijke situatie zakelijk en zonder persoonlijke betrokkenheid te proberen een oplossing te bereiken.  

De raad volgt advocaat niet waar hij stelt dat wanneer hij zelf (in plaats van zijn cliënte) klager een sommatiebrief had gestuurd en de advocaten de onderhandelingen hadden moeten voeren, de kosten voor partijen hoger waren geweest. De professionele distantie en efficiëntie van advocaten had een oplossing wellicht juist sneller tot stand kunnen brengen. Advocaten streven een doelmatige behandeling van de zaak na en houden in het oog dat ook ten laste van de wederpartij geen onnodige kosten worden gemaakt (gedragsregel 6 lid 1). 

Advocaat heeft klager overrompeld met de dagvaarding en hem niet eerst om zijn verhinderdata gevraagd. Advocaten zijn gehouden om, alvorens tot het nemen van rechtsmaatregelen over te gaan, de wederpartij van hun voornemen in kennis te stellen (gedragsregel 6 lid 2). In beginsel dienen zij daarbij een redelijke tijd voor beraad te geven. Waar redelijkerwijs mogelijk voeren zij overleg over het tijdstip van behandeling van de zaak. 

ECLI:NL:TADRSGR:2023:83: Ongeoorloofd gebruik van stichting derdengelden (twee weken schorsing voorwaardelijk)
Klacht van curator tegen voormalig advocaat van de failliet. Advocaat heeft ongeoorloofd gebruikgemaakt van de bankrekening van de stichting derdengelden van zijn kantoor. Hij stelde deze ter beschikking aan de feitelijke bestuurder van C BV (de latere failliet) door daarop betalingen van facturen van C BV in ontvangst te nemen. Advocaat heeft ontvangen bedrag na verrekening met zijn openstaande nota’s overgemaakt naar (de rekening van een nieuwe vennootschap van) de feitelijk bestuurder van C BV. Advocaat was ervan op de hoogte dat C BV in zwaar weer verkeerde en wist op enig moment dat een faillissement onafwendbaar was. Advocaat heeft kernwaarde (financiële) integriteit geschonden en de belangen van de gezamenlijke schuldeisers geschaad. Paragraaf 6.5.2 van de Voda stelt eisen aan de stichting derdengelden.  

De raad passeert het door advocaat opgeworpen ontvankelijkheidsverweer. In zijn hoedanigheid van curator behartigt klager immers de belangen van de gezamenlijke schuldeisers en naar het oordeel van de raad heeft hij voldoende aannemelijk gemaakt dat het beklaagde handelen van verweerder de (vermogensrechtelijke) belangen van de gezamenlijke schuldeisers rechtstreeks raakt of kan raken, zoals op grond van vaste rechtspraak van het hof van discipline (o.a. ECLI:NL:TAHVD:2021:84 en ECLI:NL:TAHVD:2021:145) voor de ontvankelijkheid vereist is. 

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

5. Advocaat en derden