Naar boven ↑

Update

Nummer 4, 2023
Uitspraken van 25-01-2023 tot 08-03-2023

Hierbij ontvangt u nummer vier van de NOvA Nieuwsbrief Tuchtrecht Updates met daarin opgenomen drie uitspraken.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2023:24: Getuige beïnvloeden
Advocaat van de wederpartij heeft een door klaagster aangewezen getuige benaderd met het doel om deze getuige te bewegen anders te verklaren dan hij schriftelijk al had gedaan. Gelet op de gebruikte bewoordingen en de aansprakelijkstelling van de getuige heeft verweerder de grens van de betamelijkheid overschreden. Maatregel berisping blijft in stand. Gedragsregel 22 bepaalt dat een advocaat zich zorgvuldig moet opstellen in contacten met getuigen en dat een advocaat geen handelingen zal verrichten die zouden kunnen leiden tot ongeoorloofde beïnvloeding van getuigen. Dit integer handelen is noodzakelijk om het vertrouwen in de beroepsgroep te waarborgen en is inherent aan de uitoefening van een beroep waaraan in het kader van het algemeen belang rechten en verplichtingen zijn verbonden. Een getuige moet in volledige vrijheid, onafhankelijkheid en naar waarheid een verklaring kunnen afleggen. Het hof van discipline oordeelt dat eenzelfde zorgvuldigheid aan de dag gelegd moet worden in geval van een schriftelijke verklaring door een derde waarvan het belang en/of de status in de aanhangige of mogelijk nog te beginnen juridische procedure (vooralsnog) onduidelijk is en/of juist in geschil is. Het stellen van kritische vragen is in beginsel toegestaan.

ECLI:NL:TADRARL:2023:27: Gebrek aan respect voor toezicht door de deken
Dekenbezwaar. Schrapping van het tableau. Verweerder was al geschorst als advocaat voor eerst zes weken en daarna nog eens voor een half jaar. Aanleiding was verweerders voortdurende en hardnekkige weigering om mee te werken aan de toezichthoudende taak van de deken door opgevraagde dossiers niet tijdig aan de deken te verstrekken. Verweerder blijft zich toezichtondermijnend gedragen. Daarbovenop komt verweerders ‘persoonlijke vete’ tegen (de persoon van) de deken. Verweerder laat zich in zeer grievende bewoordingen uit in e-mails aan de deken. Daarin verwijt verweerder de deken zich schuldig te maken aan fraude, bedrog, manipulatie en misbruik van bevoegdheid bij het onderzoek naar de praktijkvoering van verweerder. Verweerder verspreidt deze e-mails in steeds bredere kring en dreigt deze ook aan te pers te verstrekken. Verweerder heeft verklaard zichzelf als klokkenluider te zien en niet te stoppen totdat de deken de waarheid volgens verweerder vertelt.

ECLI:NL:TAHVD:2023:22: ‘Leugentje om bestwil’
Advocaat heeft, namens haar cliënt, met klager afgesproken dat de helft van de overwaarde van de echtelijke woning aan hem uitgekeerd zou worden na overdracht van de woning. Advocaat wist op het moment van het maken van die afspraak dat deze niet zonder meer zou worden nagekomen. Advocaat heeft namelijk kort na het maken van de afspraak verlof gevraagd voor het leggen van conservatoir beslag op klagers deel van de overwaarde. Advocaat heeft erkend dat zij de afspraak alleen heeft gemaakt om beslag te kunnen leggen. Het betrof een ‘leugentje om bestwil’. Het hof van discipline acht dit ontoelaatbaar. Advocaat heeft klager misleid. Dit is in strijd met de kernwaarde integriteit. De bijzondere positie van advocaten brengt mee dat zij op hun woord geloofd moeten kunnen worden. Maatregel berisping blijft in stand.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

3. Advocaat wederpartij