Naar boven ↑

Update

Nummer 1, 2023
Uitspraken van 01-10-2022 tot 11-01-2023

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin vier uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRAMS:2022:267: Dubbele kilometers en integriteit
Dekenbezwaar tegen een advocate die gedurende een periode van vijf jaar kilometers dubbel bij de Raad voor Rechtsbijstand heeft gedeclareerd. De raad acht het dekenbezwaar gegrond en laat in het midden of er sprake was van opzet. De raad overweegt onder meer dat de advocate de kernwaarde integriteit heeft geschonden. Dat rekent de raad de advocate zwaar aan, nu de integriteit van een advocaat, zo benadrukt de raad, ‘een belangrijke, zo niet de belangrijkste, kernwaarde van de advocatuur is’.

ECLI:NL:TADRAMS:2022:256: (Geen) belang
In een langlopend zakelijk geschil klaagt de bestuurder van de in de civiele zaak eisende vennootschap over de advocaat van de wederpartij. Deze advocaat heeft, aldus de klacht, de advocaat van de eisende vennootschap onder meer gedreigd met tuchtklachten en de rechter onjuist geïnformeerd. De raad is van mening dat de klager geen belang als bedoeld in de Advocatenwet heeft. Voor wat betreft het dreigen met tuchtklachten heeft enkel de advocaat jegens wie gedreigd is een dergelijk belang. Voor wat betreft het (vermeend) onjuist informeren van de rechter is de vennootschap belanghebbende, die is immers procespartij. Klager is weliswaar bestuurder maar heeft, aldus de raad, in die hoedanigheid slechts een afgeleid belang – en dat is onvoldoende om te kunnen worden ontvangen.

ECLI:NL:TADRAMS:2022:263: Toch geen procedure
Een klacht van de door de wederpartij ingeschakelde deurwaarder tegen de verwerende advocaat. Die bracht als reactie op een door de deurwaarder aan zijn cliënten uitgebracht exploot een ‘tegenexploot’ uit, waarin de deurwaarder wordt gelast de executie te staken en waarin een kort geding wordt aangekondigd, mede tegen de deurwaarder en diens kantoor zelf. Het kort geding wordt daadwerkelijk gevoerd, alleen worden de deurwaarder en zijn kantoor daar niet in betrokken. De deurwaarder klaagt onder meer dat de advocaat hem daarover niet heeft bericht, terwijl hij daar uitdrukkelijk om had verzocht. Een advocaat heeft echter in het algemeen niet de plicht, aldus de raad, om een potentiële wederpartij te informeren dat een eerder aangekondigde procedure toch niet doorgaat.

ECLI:NL:TADRAMS:2022:270: Recht van het kind op rechtsbijstand
Een interessante uitspraak inzake de klacht van een moeder over de advocaat die haar minderjarige (tiener)dochter in een zaak over jeugdzorg heeft bijgestaan zonder toestemming van de moeder of van de vader. De raad oordeelt dat het de beklaagde advocaat vrij stond de minderjarige bij te staan en betrekt daarbij onder meer het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Dat verdrag bepaalt dat kinderen vertegenwoordigd moeten kunnen worden door een advocaat ook zonder dat hun ouders daarmee instemmen. De raad komt wel tot een maatregel voor het feit dat de beklaagde advocaat zich niet coöperatief jegens de moeder heeft opgesteld. Aan een advocaat die een minderjarige bijstaat in een kwestie waarin diens belangen tegenstrijdig zijn aan die van een of beide ouders komt, aldus de raad, minder vrijheid toe dan in het algemeen het geval is.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

3. Advocaat wederpartij