Naar boven ↑

Update

Nummer 6, 2022
Uitspraken van 30-06-2022 tot 06-09-2022

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin zeven uitspraken zijn opgenomen. Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRAMS:2022:135: declaratie aan derde
Klacht en dekenbezwaar inzake het (onder veel meer) versturen van een factuur aan een derde. De raad hanteert het vaste uitgangspunt dat een declaratie op naam moet staan van de cliënt/opdrachtgever ten behoeve van wie de werkzaamheden zijn verricht. De raad voegt daaraan toe dat de declaratie met de juiste tenaamstelling desgewenst wel ‘ter attentie’ of ‘per adres’ van een derde aan die derde verzonden kan worden. Nu daaraan niet is voldaan is dit klachtonderdeel gegrond.

ECLI:NL:TAHVD:2022:133: onredelijk boetebeding
Dekenbezwaar tegen een advocaat wiens kantoor in incassozaken te allen tijde minimaal vijftien procent van het incassobedrag wil ontvangen en daarnaast, bij wijze van boete, vijftien procent extra als de cliënt het incassotraject stopt. Het hof acht de met de aanvankelijk klagende cliënt gemaakte afspraken over het boetebeding onvoldoende duidelijk. Daarnaast geldt in zijn algemeenheid dat een dergelijk boetebeding de keuzevrijheid van cliënten op niet gerechtvaardigde en onbetamelijke wijze beperkt en daarom tuchtrechtelijk niet is geoorloofd.

ECLI:NL:TAHVD:2022:136: ‘Ethics of the legal profession’
Een advocaat is verwikkeld in een tweetal zaken tegen het CJIB inzake aan hemzelf opgelegde verkeersboetes. In die zaken poogt hij beslag te leggen op een in de rechtbank Almelo hangend schilderij. Ook laat hij zich in het openbaar grievend uit over het OM. In hoger beroep bevestigt het hof de gegrondverklaring van het dekenbezwaar. Er is geen sprake van niet tuchtrechtelijk te toetsen privégedragingen. Het hof verwijst naar EHRM 30 november 2006, NJ 2007/368 (Veraart/Nederland) en oordeelt dat het optreden van de advocaat niet discreet, eerlijk en waardig en niet in overeenstemming met de ‘ethics of the legal profession’ was.

ECLI:NL:TADRSHE:2022:112: niet afdragen btw
Klacht tegen eigen advocaat over (onder meer) het feit dat deze advocaat geen btw heeft afgedragen over het door klager contant aan hem betaalde bedrag van € 1.000. De Bossche raad van discipline acht dit jegens de klager klachtwaardig nu deze er ‘als cliënt van verweerder belang bij heeft dat verweerder zich aan de (financiële) regels houdt. Door dat niet te doen is er zijdens verweerder sprake van handelen en/of nalaten dat een behoorlijk advocaat niet betaamt en dat in strijd is met de zorg die hij als advocaat behoort te betrachten ten opzichte van zijn cliënt.’

ECLI:NL:TADRAMS:2022:150: onnodig grievend en onvoldoende distantie
Door het gebruik van de kwalificaties “leugenachtig” en “intimiderend” in een e-mail heeft de advocaat zich onnodig grievend over de wederpartij uitgelaten. Zij heeft daarnaast in die e-mail onvoldoende distantie betracht ten opzichte van haar cliënte, het standpunt van haar cliënte tot het hare gemaakt en haar eigen ergernis over de zaak duidelijk laten blijken. Door op deze niet constructieve wijze te communiceren heeft zij het belang van de cliënte geenszins gediend. De klacht wordt gegrond bevonden, zonder opleggen van een maatregel.

ECLI:NL:TADRSHE:2022:108 en ECLI:NL:TADRSHE:2022:109: onterecht houden aan relatiebeding
Twee identieke klachten van een (ex-)cliënt tegen twee advocaten als bestuurders van een advocatenkantoor. De klager werd bijgestaan door een medewerker van dat kantoor die in een vergevorderd stadium van de voor de cliënt gevoerde procedure naar een ander kantoor overstapt. Ondanks smeekbeden van de cliënt en pogingen tot minnelijk overleg weigeren de bestuurders het relatiebeding van de overstappende advocaat te doorbreken waardoor deze tegen de wil van de cliënt in, de zaak niet verder kan behandelen. De raad acht in beide zaken het vertrouwen in de advocatuur ondermijnd en legt waarschuwingen op.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

6. Optreden advocaat in andere hoedanigheid