Naar boven ↑

Update

Nummer 12, 2022
Uitspraken van 27-11-2022 tot 20-12-2022

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates, waarin vijf uitspraken zijn opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

 

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSGR:2022:206: Ondermaats

Een schikkingsvoorstel in een letselschadezaak wordt door de beklaagde advocaat op aangeven van zijn cliënt verworpen. In plaats daarvan wordt een bodemprocedure gestart. Die wordt verloren, waarbij de rechtbank een overweging wijdt aan de ondoelmatigheid van de advocaat en aan het feit dat een andere wijze van procederen wellicht tot een ander resultaat zou hebben geleid. Ook de raad meent dat de advocaat procedureel en inhoudelijk ondermaats heeft geprocedeerd. Daarnaast is er onvoldoende in het dossier vastgelegd, waardoor een aantal zaken niet meer is te achterhalen. De advocaat wordt berispt.

ECLI:NL:TADRSHE:2022:170: Sneller stellen

Nadat hij een zaak van een collega heeft overgenomen, wacht een advocaat wekenlang met het inlichten van de wederpartij en het zich stellen bij de rechtbank. Daardoor kan de rechtbank niet meer met de klaagster communiceren en wordt de klaagster rechtstreeks door de advocaat van de wederpartij benaderd. De raad volgt de advocaat niet in het verweer dat tijdig stellen onnodig was nu er toch nog geen mondelinge behandeling was gepland. Jezelf bekend maken is een zodanig kleine moeite en het nadeel voor klaagster was zodanig groot dat de raad kiest voor een berisping.

ECLI:NL:TAHVD:2022:166: Vrijheid van meningsuiting

De beklaagde advocaat in deze zaak was zowel verweerder als werkgever en procespartij in een arbeidsrechtelijke procedure tegen klager, zelf ook advocaat. In het geschil stelt de werkgever onder meer dat “de klager vrijwel geen sociale contacten had, in een vervuilde huurwoning woonde en elke avond stoofpeertjes en broccoli at omdat hij alleen daarvan wist hoe hij dat klaar moest maken”. Het hof van discipline stelt dat deze uitlatingen ten volle vallen onder het recht op vrije meningsuiting. Dat recht geldt op grond van de rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ook voor advocaten. Dat neemt niet weg dat daarbij ook wordt getoetst aan de “ethics of the legal profession”, zoals bepaald in EHRM 30 november 2006, NJ 2007/368 (Veraart tegen Nederland). Maar in dit geval waren de uitlatingen niet onbetamelijk.

ECLI:NL:TADRAMS:2022:234: Informatie aan de voormalige advocaat

Een brief met een financieel voorstel om een zaak af te wikkelen wordt door de beklaagde advocaat naar de voormalige advocaat van de klager gestuurd. Dat is, aldus de raad, slordig en  onzorgvuldig. Dat het de voormalig advocaat betreft maakt dat niet anders. De advocaat krijgt een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRSGR:2022:222: Stille vennoot

Een advocaat treedt op voor een Commanditaire Vennootschap (CV), verhuurder van hotels, en een aantal exploitatiemaatschappijen, de huurders. Op verzoek van de beherend vennoot van de CV worden klagers, stille vennoten, niet van de procedure op de hoogte gebracht. De raad oordeelt dat, hoewel de hoofdregel in zaken als deze is dat een stille vennoot niet hoeft te worden geïnformeerd, dat in deze zaak wél had moeten gebeuren. Door dat na te laten heeft de advocaat onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de CV én met die van de klagers. De raad legt een waarschuwing op.

 

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij