Naar boven ↑

Update

Nummer 9, 2021
Uitspraken van 01-05-2021 tot 02-06-2021

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met vijf uitspraken van het hof van discipline.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2021:101gedrag ter zitting
Een sectorhoofd van de dienst regionale recherche maakt melding bij de deken van onoorbaar handelen van een advocaat tijdens een verhoor. In eerste aanleg werd het dekenbezwaar gegrond verklaard. Het hof overweegt onder meer dat de vrijheid van handelen door een advocaat vooropstaat. Het door verbalisanten als hinderlijk ervaren optreden maakt dit nog niet ongeoorloofd. In casu zijn de grenzen van het betamelijke en behoorlijke niet overschreden. Klacht alsnog ongegrond.

ECLI:NL:TAHVD:2021:89deskundigheid
Klagers zijn door advocaat in door een faillissementscurator gestarte procedure bijgestaan. Een aantal gegrond verklaarde klachtonderdelen leidde bij de raad tot een berisping. In hoger beroep oordeelde het hof dat de advocaat in het verweer, bij schikkingsonderhandelingen en in de communicatie met de cliënt in ernstige mate nalatig is geweest. Het leidde tot een voorwaardelijke schorsing van zes weken.

ECLI:NL:TAHVD:2021:93voortvarend handelen
Het tijdsverloop van een jaar tussen het moment dat een cliënt zich tot een advocaat wendde en het instellen van een beklag ex artikel 12 Wetboek van Strafvordering bracht de raad Den Bosch tot een waarschuwing. De in hoger beroep uitvoerig gemotiveerde stellingen leidden alsnog tot ongegrondverklaring van de gehele klacht.

ECLI:NL:TAHVD:2021:96: zich grievend uitlaten en geheimhouding
Uitlatingen in de pers door advocaat van wederpartij in een familiekwestie zijn grievend. De professionele distantie is uit het oog verloren, aldus de raad Den Bosch. Het hof overwoog dat  een belangenbehartiger enige kleuring aan het verhaal mag geven en oordeelde de uitlatingen als functioneel. Met betrekking tot een tijdens mediation behandelde kwestie had de advocaat geen mededeling mogen doen. De eerder opgelegde berisping werd een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2021:95executiemaatregelen
Enige dagen na voldoening op de derdenrekening van de hoofdsom uit een veroordelend vonnis laat de advocaat van wederpartij het vonnis betekenen en wordt executie aangezegd. In hoger beroep stelde de advocaat dat sprake was van een internetstoring, waardoor controle op  de betaling niet mogelijk was. De raad Arnhem-Leeuwarden zag geen grond in de klacht, maar  het hof wel. Schending van de kernwaarde financiële integriteit in combinatie met tuchtrechtelijk verleden levert een berisping op.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

7. Financiële aangelegenheden