Naar boven ↑

Update

Nummer 16, 2021
Uitspraken van 01-09-2021 tot 20-12-2021

Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates van 2021. Het NOvA kenniscentrum tuchtrecht wenst u ondanks de coronaperikelen fijne feestdagen met een goede jaarwisseling toe. Volgens planning zal medio januari 2022 de eerstvolgende nieuwsbrief verschijnen.
In deze nieuwsbrief zijn één uitspraak van het hof van discipline en vier uitspraken in eerste aanleg opgenomen.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2021:166: meewerken aan een adviesrapport
Advocate werkt mee aan het opstellen van een adviesrapport in opdracht van De Nederlandsche Bank gegeven aan een landelijk accountantskantoor. Verweerster zette onder meer haar handtekening onder het op naam en briefpapier van het accountantskantoor uitgebrachte rapport. De raad Amsterdam komt op onderdelen tot niet-ontvankelijkheid en ongegrondheid van de klachten. Het hof overweegt dat de advocate geen duidelijkheid heeft verschaft over de hoedanigheid waarin zij heeft opgetreden, waardoor een misverstand kon ontstaan. Tevens was sprake van onvolledige en mogelijk misleidende informatieverstrekking en was op onderdelen geen hoor en wederhoor toegepast. Gehandeld in strijd met de kernwaarde integriteit, waarop een berisping volgde.

ECLI:NL:TADRARL:2021:228: vertrouwelijke informatie
Curator brengt in een paulianaprocedure onder meer een in de boedel aangetroffen vertrouwelijk memo van de voormalig advocaat van een van de klagers in. Na bemiddeling van de deken is de productie ingetrokken. De raad Arnhem-Leeuwarden overweegt dat vooraf overleg en instemming van de wederpartij benodigd was en bij gebreke daarvan advies van de deken.  Nu dit alles niet heeft plaatsgevonden legt de raad een waarschuwing op. (Hoger beroep is inmiddels ingesteld.)

ECLI:NL:TADRSHE:2021:206: derdengeldenrekening
Aannemer verzoekt zijn advocaat de derdengeldenrekening te gebruiken als depotrekening. De bestuurders van de stichting derdengelden stemmen daarmee in. Na faillissement van de aannemer valt het restant van het in depot gehouden bedrag in de boedel. De klacht van de architect, die ook uit dat depot zou worden betaald, wordt gegrond geoordeeld. Het meewerken aan een betalingsconstructie en bankieren met de derdengeldenrekening is in strijd met de Voda. Beide bestuurders kregen een berisping.

ECLI:NL:TADRAMS:2021:266: coronamaatregelen negeren
President rechtbank Amsterdam signaleert bij de deken aangaande het door een advocaat niet opvolgen van het coronaprotocol en zijn gedrag na daarop te zijn aangesproken door een beveiligingsmedewerker. Het dekenbezwaar betrof twee onderdelen, namelijk onbetamelijk handelen en het weigeren een coaching te ondergaan. De raad oordeelde alleen het eerste onderdeel gegrond en kwam tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRSHE:2021:204: beroep op onwaarheden
Advocaat komt in een letselschadezaak ervan op de hoogte dat zijn cliënt tegenover de wederpartij, een verzekeringsmaatschappij, onjuist en leugenachtig heeft verklaard.
De raad ’s-Hertogenbosch overweegt dat de advocaat zijn cliënt erop had moeten wijzen dat het hem als advocaat niet vrijstaat de belangen van de wederpartij nodeloos te schaden en dat hij zich bij volharding van die leugens zou moeten terugtrekken. Tevens maakte de advocaat zich zelf ook schuldig aan het verstrekken van misleidende informatie. Een berisping werd opgelegd.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij