Naar boven ↑

Update

Nummer 15, 2021
Uitspraken van 01-10-2021 tot 17-11-2021

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met daarin opgenomen vier  uitspraken van het hof van discipline en een uitspraak van de raad Den Haag.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2021:211: informatie rechtsbijstandsverzekeraar
Advocaat informeerde de rechtsbijstandsverzekeraar zonder dat cliënt daarvoor toestemming had gegeven. De raad zag daarin geen schending van de geheimhoudingsplicht. Het hof oordeelde anders. Het voornemen van informatieverstrekking had met cliënt moeten worden overlegd. De klacht werd alsnog gegrond verklaard zonder oplegging van een maatregel.

ECLI:NL:TAHVD:2021:209: schikkingsonderhandelingen
De raad Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat bepaalde producties zeker de inhoud van het aan de rechter voorgelegde geschil raken, maar dat daarbij geen sprake is van schikkingsonderhandelingen. Het hof kwam echter wel tot een gegronde klacht. Ook het meedelen van voorwaarden waaronder minnelijk overleg zou kunnen plaatsvinden, valt onder het bereik van Regel 27. Er werd geen maatregel opgelegd.

ECLI:NL:TAHVD:2021:199: toevoegingsperikelen
Opvolgend advocaat geeft aan te gaan werken op een eerder afgegeven toevoeging, waarvan later blijkt dat daarop geen uren meer konden worden verricht. Advocaat stelt dan voor op basis van betaling te gaan werken, waarmee klager instemt. De raad overweegt dat sprake was van een toezegging waarop eenzijdig niet kon worden teruggekomen en kwam tot een waarschuwing. Het hof oordeelde dat op de gewekte verwachting wel mocht worden teruggekomen en verklaarde dit klachtonderdeel alsnog ongegrond.

ECLI:NL:TADRSGR:2021:179: boetebeding
Advocaat hanteert in zijn algemene voorwaarden een boetebeding bij tussentijdse beëindiging van de opdracht. De raad Den Haag overweegt dat gezien de bijzondere (vertrouwens)relatie tussen advocaat en cliënt, de overeenkomst zonder reden kan worden beëindigd. Een boetebeding beperkt de keuzevrijheid van cliënt op een niet gerechtvaardigde en onbetamelijke wijze. Klacht gegrond zonder maatregel.

ECLI:NL:TAHVD:2021:214: informatie verstrekken aan deken
Deken Amsterdam verzoekt alle advocaten in het kader van het toezicht financiële gegevens – zogenoemde kengetallen – te verstrekken. Verweerders bestrijden onder meer de bevoegdheid daartoe en weigeren. Het daaropvolgende dekenbezwaar werd ongegrond geoordeeld. In hoger beroep overweegt het hof onder meer dat met de uitvraag van kengetallen op een objectieve en uniforme wijze inzicht wordt verkregen en het hof acht de deken daartoe bevoegd. De uitvraag dient (mede) als een vordering in de zin van artikel 5:16 Awb te worden gezien. De weigering kan zowel bestuursrechtelijk als tuchtrechtelijk worden getoetst. Gezien de aard van de procedure – een proefproces – legt het hof geen maatregel op.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

3. Advocaat wederpartij

7. Financiële aangelegenheden