Naar boven ↑

Update

Nummer 12, 2021
Uitspraken van 01-07-2021 tot 01-09-2021

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met daarin drie uitspraken van het hof van discipline en twee uitspraken van de raad Amsterdam, respectievelijk Den Haag.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2021:147: geheimhouding en geheimhouderstelefoon
Advocaat staat levenspartner bij, die verdacht wordt van een drugsdelict. Daarop heeft de deken aangegeven dat deze bijstand gelet op de kernwaarde onafhankelijkheid onwenselijk was. Tevens was duidelijk geworden dat de levenspartner de beschikking had over een telefoon met geheimhoudernummer en dat verweerster behandelde zaken met hem besprak. Het dekenbezwaar bracht de raad 's-Hertogenbosch tot een voorwaardelijke schorsing van drie weken. Het hof verzwaarde de maatregel tot zes weken, waarvan vier voorwaardelijk.

ECLI:NL:TAHVD:2021:153: belangenverstrengeling
De klacht behelst onder meer het optreden van verweerder tegen klager, ook een advocaat, voor wie hij eerder was opgetreden. De raad Arnhem-Leeuwarden legde een waarschuwing op. Het hof overweegt aan de hand van de kernwaarden partijdigheid en geheimhouding en gedragsregel 15 dat verweerder niet had mogen optreden. Anders dan de raad oordeelt het hof dat aan de eerste twee voorwaarden van regel 15 lid 3 wel is voldaan, maar niet aan de derde uitzonderingsvoorwaarde. Het hof verzwaart de maatregel tot een berisping.

ECLI:NL:TAHVD:2021:148: kwaliteit van dienstverlening
Advocaat staat klaagster bij in het beëindigen van een samenlevingsovereenkomst. Klaagster verwijt advocaat haar niet goed te hebben geadviseerd en geïnformeerd. Daarnaast zou er excessief zijn gedeclareerd. De raad acht de klachten gegrond en geeft een berisping. Het hof overweegt onder meer dat de advocaat onvoldoende besef lijkt te hebben van wat de betamelijkheid in de advocatuur meebrengt en daarbij heeft hij ook tijdens de zitting geen enkele verantwoordelijkheid genomen. Er is sprake van laakbaar gedrag en mede als prikkel tot verbetering wordt een voorwaardelijke schorsing van zes weken opgelegd.

ECLI:NL:TADRAMS:2021:167: hoedanigheid van optreden
Advocaat is benoemd tot curator van haar broer, die gedwongen is opgenomen in de psychiatrische instelling van klaagster. De klacht luidt dat verweerster haar titel als advocaat onjuist inzet, zich onder meer dreigend uitlaat en niet ingaat op een voorstel tot gesprek. De raad overweegt onder meer dat verweerster haar rollen als zus, curator en advocaat door elkaar heeft laten lopen zonder daarover duidelijk te zijn. Tevens bediende verweerster zich van  grievend taalgebruik, waaronder het dreigen met indienen van tuchtklachten tegen klaagster en geeft verweerster ter zitting geen blijk van inzicht. Omdat zij nog advocaat-stagiaire was, volstaat de raad met een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRSGR:2021:147: onbetamelijk optreden
Advocaat stond vader bij in een kwestie omtrent het aan Jeugdbescherming toegekende voorlopig gezag over zijn minderjarig kind na overlijden van de moeder. Klager was de gezinsmanager bij Jeugdbescherming. De vader wenste beëindiging van dat gezag en verweerder heeft zich daarbij bediend van oneigenlijke en intimiderende argumenten met name gericht op klager. De raad overweegt dat advocaat te ver is gegaan en hij als ervaren advocaat de zaak anders had moeten aanpakken. Het leidde tot een berisping.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij