Naar boven ↑

Update

Nummer 16, 2020
Uitspraken van 01-10-2020 tot 18-11-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met een selectie van vijf  uitspraken. Het betreft twee uitspraken van het hof van discipline en drie uitspraken van de raden van discipline van respectievelijk Arnhem-Leeuwarden, Den Bosch en Amsterdam.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRAMS:2020:230: onverwijld overmaken van derdengelden
Met het betalen van derdengelden wordt zes weken gewacht, omdat volgens de advocaat nadere informatie nodig was. De raad verwijt de advocaat dat hij niet voldoende vaart heeft gezet achter de informatievoorziening en komt tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRARL:2020:153: gebruik derdengeldenrekening
Advocaat handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar door geld voor zijn cliënt te parkeren op de derdengeldenrekening en vervolgens vanaf deze rekening regelmatig geld aan de cliënt over te maken. Het dekenbezwaar wordt gegrond geoordeeld. Ook de medebestuurder handelt klachtwaardig door het verzaken van de controletaak. Beide advocaten kregen een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2020:209: gebrek in communicatie en advisering
Advocaat liet na te adviseren over een door zijn cliënt opgesteld stappenplan. Omdat een schriftelijke vastlegging ontbrak, kan niet worden vastgesteld of de advocaat voldoende regie voerde. Onder vernietiging van de eerdere ongegrondverklaring door de raad van twee klachtonderdelen, legde het hof een waarschuwing op.

ECLI:NL:TAHVD:2020:223: geheimhouding bij mediation
Anders dan in eerste aanleg overweegt het hof dat de geheimhoudingsplicht niet is geschonden door informatie uit de mediation te delen met de personeelsadviseur van de gemeente, die door de advocaat werd bijgestaan. Wel had de advocaat de gemeente moeten wijzen op schending van haar geheimhoudingsplicht, wanneer stukken uit de mediation voor een ander doel zouden worden gebruikt. Door daarmee in gebreke te blijven is tegenover de wederpartij niet voldoende zorg in acht genomen. Het werd een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRSHE:2020:92: grievend uitlaten jegens wederpartij
De vrijheid van wijze van belangenbehartiging volgt uit de kernwaarde partijdigheid. De raad overweegt daarbij onder meer dat juist in familiekwesties moet worden gewaakt voor onnodige polarisatie en een advocaat de-escalerend dient op te treden. Het zich onnodig grievend uitlaten in de media leidde tot een berisping.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij