Naar boven ↑

Update

Nummer 15, 2020
Uitspraken van 01-06-2020 tot 21-10-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met een selectie van vier  uitspraken. Het betreft een uitspraak van het hof van discipline, twee van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden en een uitspraak van de raad Den Haag.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2020:163: gebruik derdenrekening en Wwft
Advocaat had via zijn derdengeldrekening onder meer gelden van een failliete cliënt onder zich. Het hof overweegt dat de advocaat alle aanleiding had te veronderstellen dat transacties verband hielden met witwassen, zodat hij een meldingsplicht ex artikel 16 lid 1 Wwft had. Het hof oordeelt een tweetal klachtonderdelen alsnog ongegrond en matigt de maatregel met een uitvoerige overweging tot 26 weken onvoorwaardelijke schorsing.

ECLI:NL:TADRSGR:2020:152: benaderen van slachtoffer/getuige in strafzaak
Een verdachte van bedreiging met vuurwapen wordt bijgestaan door verweerder. Deze spreekt met het slachtoffer, die eerder als student-stagiair bij hem heeft gewerkt. De advocaat wordt voor overtreding van artikel 285a Sr veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf.  Het dekenbezwaar wordt gebaseerd op schending van de kernwaarden integriteit en vertrouwelijkheid. De raad komt tot een berisping.

ECLI:NL:TADRARL:2020:123: geheimhouding
Klager is een door de rechtbank benoemde vereffenaar van een nalatenschap. Hij wenst informatie aangaande een in de boedel aangetroffen declaratie (van het kantoor) van verweerder. Het verzoek wordt ook na bemiddeling van de deken geweigerd op grond van de bestaande geheimhoudingsverplichting. De raad oordeelt dat met het overlijden van de gewezen cliënt geen einde komt aan de geheimhoudingsverplichting en dat doorbreking daarvan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan plaatsvinden. In casu geen tuchtrechtelijk verwijt.

ECLI:NL:TADRARL:2020:124: zich wenden tot rechter na vonnisbepaling
Na vonnisbepaling verzoekt advocaat de rechter bepaalde stukken niet in de beoordeling mee te nemen, omdat hij van de inhoud geen kennis had genomen. Bij voorzittersbeslissing worden de klachtonderdelen ongegrond verklaard. Het verzet tegen die beslissing wordt gehonoreerd. Overwogen wordt dat het verzoek weliswaar van processuele aard is en dus niet klachtwaardig wordt geoordeeld, maar dat de opgegeven reden onjuist is. De advocaat was namelijk via Whatsapp op de hoogte gekomen en had wel degelijk kunnen reageren. Het werd een waarschuwing.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

3. Advocaat wederpartij