Naar boven ↑

Update

Nummer 13, 2020
Uitspraken van 01-08-2020 tot 16-09-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates met een selectie van vier uitspraken; drie van het hof van discipline en een uitspraak van de raad Amsterdam.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TAHVD:2020:166geheimhouding jegens rechtsbijstandsverzekeraar
Advocaat geeft opdracht terug aan rechtsbijstandsverzekeraar. De raad van discipline Den Haag acht de klacht gegrond omdat aan de verzekeraar het negatieve procesadvies bekend werd gemaakt en overige vertrouwelijke informatie. Het hof overwoog onder meer dat sprake was van medische informatie ook al was deze informatie niet afkomstig van een arts. De kernwaarde geheimhouding is geschonden zonder dat daarvoor voldoende rechtvaardiging bestond. Het leidde tot een berisping.

ECLI:NL:TADRAMS:2020:174melding beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Advocaat leidt een aansprakelijkstelling pas na twee jaar door en communiceert daarbij niet, dan wel niet tijdig. De raad kwam tot een berisping.

ECLI:NL:TAHVD:2020:156wenden tot rechter na uitspraakbepaling
Advocaat verzoekt de rechter na uitspraakbepaling om alsnog het incidenteel hoger beroep te behandelen. De raad van discipline Arnhem-Leeuwarden kwam tot gegrondverklaring van de klacht zonder een maatregel op te leggen. Het hof overwoog dat alleen ten aanzien van het principaal beroep het onderzoek was gesloten. Het verzoek om het partijdebat in het voorwaardelijk incidenteel beroep alsnog te mogen voeren, is geen napleiten, maar betreft een niet-inhoudelijk processueel verzoek. Het hof vernietigde de uitspraak van de raad en oordeelde de klacht ongegrond.

ECLI:NL:TAHVD:2020:183:  beïnvloeden van getuige
Verweerder benadert kort voor het verhoor een getuige, tevens advocaat, met onder meer het advies zich ziek te melden. Het hof overwoog dat sprake was van een poging tot ongeoorloofde beïnvloeding van een getuige, ook al betrof het hier een ervaren advocaat en handelde verweerder, zoals hij aangaf, uit bezorgdheid. Berisping omdat volgens het hof de  kernwaarde integriteit met voeten is getreden.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

3. Advocaat wederpartij