Naar boven ↑

Update

Nummer 12, 2020
Uitspraken van 01-06-2020 tot 01-09-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

Inmiddels worden er weer meer tuchtrechtuitspraken gepubliceerd, zodat zes uitspraken konden worden geselecteerd; vier uitspraken van het hof van discipline en twee van de raad Den Haag.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRSGR:2020:115: declareren aan een derde
Advocaat declareert zijn voor een cliënte verrichte werkzaamheden aan een besloten vennootschap ter verrekening. Onder verwijzing naar jurisprudentie van het hof van discipline meent de deken dat in dezen tuchtrechtelijk verwijtbaar is gehandeld. De raad overweegt dat het is toegestaan dat een derde de kosten voldoet, waarbij de advocaat ervoor dient te zorgen dat er geen misverstanden, over bijvoorbeeld de btw-plichtigheid, kunnen ontstaan. Volgens de raad is van een onbetamelijke handelwijze geen sprake en het dekenbezwaar wordt ongegrond geoordeeld.

ECLI:NL:TAHVD:2020:150: rol bij cassatie
Advocaat schakelt voor haar cliënten een advocaat in voor een cassatieadvies, hetgeen uiteindelijk leidde tot een negatief advies. Het hof overweegt dat de advocaat in dit geval geen verwijt valt te maken bij het vragen van het advies. Wel had van de advocaat mogen worden verwacht dat zij ten behoeve van haar cliënten de cassatieadvocaat enige uitleg (vertaalslag) had gegeven en pro actief nog de punten zou aansnijden die voor haar cliënten van belang waren. Het hof vernietigde de uitspraak van de raad en legde een waarschuwing op.

ECLI:NL:TADRSGR:2020:111: inschatten proceskosten
In de verzetprocedure oordeelt de raad, anders dan de voorzitter, dat de advocaat door een verkeerde inschatting van de proceskostenveroordeling, wel een tuchtrechtelijk verwijt valt te maken. Het liquidatietarief staat gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en met een redelijke mate van nauwkeurigheid is de hoogte aan te geven. De door de raad aangeduide beroepsfout leidde tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2020:153: grievende uitlatingen
Tijdens een comparitie van partijen stelt verweerder onder meer dat klager als advocaat zich namens zijn cliënt bedient van onjuiste, eenzijdige en tendentieuze berichtgeving, dat zowel de advocaat als zijn cliënt geen schone handen heeft en de advocaat geen middel schuwt in zijn strijd. De raad komt tot een gegrondverklaring zonder maatregel. Zowel verweerder als de deken stelt beroep in, onder meer op grond van een ontoelaatbare beperking van de vrijheid van meningsuiting. Het hof overweegt dat de bewoordingen weliswaar scherp van toon zijn, maar gezien de context niet onnodig grievend zijn. Klacht alsnog ongegrond.

ECLI:NL:TAHVD:2020:154: verzuim verzenden procesformulier
In een procedure onttrekt een advocaat zich en bericht daarvan het hof met een zogenoemd V2-formulier zonder de wederpartij daarvan een afschrift te zenden. De raad kwam tot een waarschuwing. Het hof overwoog dat sprake was van een gering verzuim en dat daarvan geen tuchtrechtelijk verwijt valt te maken. Ook acht het hof relevant dat verweerster zich toetsbaar heeft opgesteld. De klacht werd alsnog ongegrond verklaard.

ECLI:NL:TAHVD:2020:142: gebruik medische gegevens
Advocaat staat een verzekeringsarts bij in een tuchtprocedure, waarbij hij een medische rapportage van een patiënt in het geding brengt. Het hof overweegt dat het overleggen van medische gegevens in een procedure gerechtvaardigd kan zijn in het licht van adequate rechtsbijstand, waarbij de advocaat een eigen afweging dient te maken. In casu heeft verweerder te lichtvaardig gehandeld met het in het geding brengen van de medische rapportage. Omdat na bezwaar van klager de advocaat het rapport had teruggenomen, komt het hof tot een gegrondverklaring van de klacht zonder maatregel. De raad legde eerder een berisping op.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij