Naar boven ↑

Update

Nummer 10, 2020
Uitspraken van 01-03-2020 tot 03-06-2020

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn vier uitspraken geselecteerd; drie uitspraken van de raad van discipline Amsterdam en een uitspraak van de raad Arnhem-Leeuwarden. Vanuit het hof van discipline werden in afgelopen periode, waarschijnlijk als gevolg van de Coronacrisis, geen uitspraken gepubliceerd.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRAMS:2020:109: tekortschieten in zorg
In het kader van een mediation is een echtscheidingsconvenant opgesteld. De mediator heeft verweerder gevraagd voor beide partijen een echtscheidingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Verweerder heeft geen rechtstreeks contact met partijen gehad en is daarmee tekortgeschoten in zijn zorgplicht. Het werd een waarschuwing.

ECLI:NL:TADRAMS:2020:114: geheimhoudingsplicht bij mediation
Advocaat neemt in het verzoekschrift aan de rechtbank gegevens uit het mediationtraject op. De geheimhoudingsverplichting is geschonden, ook al was de advocaat geen partij bij de mediation. Er was geen sprake van bijzondere omstandigheden. Waarschuwing met afwijzing van verzoek om schadevergoeding.

ECLI:NL:TADRAMS:2020:115: grievend uitlaten
Advocaat stelt in een pleitnota dat klager onder meer ernstige gedragsproblemen heeft, liegt, provoceert en een gevaar voor zijn omgeving is. De raad komt tot het oordeel dat de advocaat onnodig de stellingen van zijn cliënte tot de zijne heeft gemaakt en daarmee ferm taalgebruik bezigde. Juist in familierechtelijke kwesties dient een advocaat ander taalgebruik te hanteren.
Onnodig grievend, oordeelde de raad en legde een waarschuwing op.

ECLI:NL:TADRARL:2020:92: rechter benaderen na datumbepaling uitspraak
De rechter beschikte, zo bleek tijdens de mondelinge behandeling, niet over het door verweerster ingediende verweerschrift. Na datumbepaling uitspraak schreef verweerster een brief aan de rechter met het verzoek bij het oordeel de inhoud van het verweerschrift te betrekken. De raad kwam tot klachtwaardig handelen, temeer nu andere middelen ten dienste stonden, en legde een waarschuwing op.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling