Naar boven ↑

Update

Nummer 21, 2019
Uitspraken van 01-10-2019 tot 18-12-2019

Hierbij ontvangt u de laatste nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates van dit jaar. Het NOvA Kenniscentrum tuchtrecht wenst u allen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe! De eerstvolgende nieuwsbrief ontvangt u op 16 januari van het nieuwe jaar.

In deze nieuwsbrief zijn zes uitspraken geselecteerd; drie uitspraken van het hof van discipline, twee van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden en een uitspraak van de raad ’s-Hertogenbosch.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Selectie uitspraken door de NOvA

ECLI:NL:TADRARL:2019:267: benaderen rechter na uitspraakbepaling
De raad zag de aan het hof na uitspraakbepaling geschreven brief niet als een klacht omtrent de behandeling ter zitting, zoals de advocaat stelde,  maar als een poging tot beïnvloeding. Gegrond zonder oplegging van maatregel.

ECLI:NL:TADRSHE:2019:180: reactie op aansprakelijkheidsstelling
Klacht tegen advocatenkantoor wordt door de deken doorgeleid aan de bestuurder/klachtenfunctionaris van het kantoor, waarna deze laatste ook reageert. De raad oordeelde dat geen afdoende informatie had plaatsgevonden aangaande de melding bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, hetgeen leidde tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2019:205: (on)tijdige onttrekking
Raad Amsterdam achtte neerleggen van de werkzaamheden kort voor de zitting ontijdig. Het hof oordeelde anders, nu de advocaat terecht uitging van een onherstelbare vertrouwensbreuk en zonder tuchtrechtelijk verwijt ter zitting om een aanhouding verzocht.

ECLI:NL:TAHVD:2019:210: rechter onjuiste stukken aanleveren
Verweerder was voorzitter van een stichting en heeft later ook als procesadvocaat van die stichting opgetreden. Als voorzitter heeft verweerder de notulen laten aanpassen, waarbij het woord ‘lening’ werd gewijzigd in ‘donatie’. De onduidelijkheid die daaruit voortvloeide, valt onder de verantwoordelijkheid van verweerder en dit is gedrag dat een advocaat niet betaamt, ook al heeft hij in een andere hoedanigheid opgetreden. Gezien het tuchtverleden kwam het hof tot een schorsing van 26 weken. De raad had eerder slechts een geldboete van € 5.000 opgelegd. Deze vernietigde het hof, nu het feit plaatsvond voor de inwerkingtreding van de vernieuwde Advocatenwet.

ECLI:NL:TADRARL:2019:232: instemming instellen hoger beroep
Uit Gedragsregel 16 lid 1 volgt dat de advocaat direct na een strafvonnis bij de cliënt dient na te gaan of hij al dan niet hoger beroep wenst in te stellen. Het is onvoldoende om af te gaan op een eerdere mededeling. In dit geval betekende het dat de cliënt door het instellen van hoger beroep langer heeft vastgezeten omdat de ISD-maatregel later is ingegaan.

ECLI:NL:TAHVD:2019:194: doorgeven informatie gedetineerde cliënt
Advocaat geeft echtgenote van in voorarrest geplaatste cliënt met beperkingen informatie, waardoor toegang tot Darkweb kan worden verkregen. Het dekenbezwaar leidde bij de raad tot een schorsing van zes weken. Het hof overwoog onder meer dat de bijzondere positie van de advocaat in de rechtsbedeling leidt tot een zware verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn privileges. Het hof kwam tot een schorsing van 24 weken, waarvan 12 voorwaardelijk.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

10. Procesrecht