Naar boven ↑

Update

Nummer 19, 2019
Uitspraken van 01-09-2019 tot 19-11-2019

Tekst Nieuwsbrief NOVA Tuchtrecht Updates, nr. 19.

Hierbij ontvangt u de negentiende editie van de nieuwsbrief NOvA Tuchtrecht Updates.

In deze nieuwsbrief zijn zeven uitspraken geselecteerd; vier uitspraken van het hof van discipline, twee van de raad van discipline Arnhem-Leeuwarden en een uitspraak van de raad ’s-Hertogenbosch.

Onder het kopje ‘Selectie uitspraken door de NOvA’ wordt toegelicht waarom de uitspraken zijn geselecteerd. Door te klikken op het ECLI-nummer wordt u doorgeleid naar de database NOvA Tuchtrecht Updates.

Onder het kopje ‘Samenvattingen’ vindt u de samenvattingen die door de tuchtcolleges ten behoeve van de publicatie zijn gemaakt. Deze samenvattingen zijn ook te vinden in de database NOvA Tuchtrecht Updates.

ECLI:NL:TADRSHE:2019:164: derdengeld niet tijdig doorgestort
Een termijn van twee en een halve week voor het terugbetalen van ten onrechte ontvangen derdengelden valt volgens de raad niet onder onverwijld en is dus tuchtrechtelijk verwijtbaar. Een waarschuwing volgde.

ECLI:NL:TAHVD:2019:178 en ECLI:NL:TAHVD:2019:179: informeren cliënt bij beëindiging bijstand
Cliënt wordt geconfronteerd met een andere advocaat, omdat deze de zaak heeft overgenomen wegens vertrek van een kantoorgenoot. De cliënt was door de van kantoor vertrekkende advocaat niet geïnformeerd. De raad achtte de klacht tegen de laatstbedoelde advocaat ongegrond, hetgeen de algemeen deken reden gaf een dekenappel in te stellen. Ook klager appelleerde. Het hof oordeelde dat de zorgplicht niet behoorlijk was nagekomen en vernietigde de beslissing van de raad met oplegging van een waarschuwing. De eerdere gegrondverklaring van de klacht tegen de andere advocaat werd alsnog vernietigd.

ECLI:NL:TADRARL:2019:177: strategie in strafzaak schriftelijk vastleggen
Advocaat heeft onder meer de gemaakte afspraken aangaande de wijze van verdediging niet schriftelijk vastgelegd. Het leidde tot een waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2019:181: onderzoek naar feiten als advocaat wederpartij
In een ambtenarenzaak pleegt de advocaat in opdracht van een gemeente een feitenonderzoek. Het daarvoor geldende protocol wordt daarbij niet (geheel) gevolgd. Klaagster wordt daarmee onder meer onevenredig in haar belangen geschaad. Het hof bekrachtigt de waarschuwing.

ECLI:NL:TAHVD:2019:170: optreden advocaat wederpartij
Gerelateerd aan een echtscheidingsprocedure start advocaat wederpartij namens de man een kort geding met als inzet contactverbod tussen de vrouw (klaagster) en de ouders van de man. De raad oordeelde onder meer dat de advocaat rechtstreeks bij de ouders de behoefte van het contactverbod had dienen te verifiëren. Hof handhaafde de waarschuwing.

ECLI:NL:TADRARL:2019:165: overname zaak
Een via een derde gedaan overnameverzoek dient geverifieerd te worden bij de cliënt namens wie het verzoek gold. Omdat dit niet gedaan was, volgde een waarschuwing.

Samenvattingen (bron: tuchtcolleges)

1. Wat een behoorlijk advocaat betaamt

2. Eigen advocaat

3. Advocaat wederpartij

4. Advocaten onderling