Naar boven ↑

Rechtspraak

Klacht over de advocaat van de wederpartij in een familierechtzaak. Uit de stukken is gebleken dat de cliënt van verweerster meerdere camera’s heeft geplaatst in de woning waarin klaagster met haar kinderen verbleef en dat hij de locatievoorzieningen op de telefoon van één van de kinderen heeft aangezet. Verweerster was hiervan op de hoogte. Tegen de achtergrond van dit handelen van haar cliënt mocht van verweerster terughoudendheid worden verwacht bij het doen van uitlatingen. Die terughoudendheid heeft verweerster niet in acht genomen. Integendeel, zij heeft de in de woning gemaakte camerabeelden gebruikt om de wederpartij er op te wijzen dat zij zich in haar ogen niet houdt aan de afspraken en om klaagster te bewegen haar gedrag te wijzigen. Door het verwijzen naar die camerabeelden en de onnodige harde en escalerende toonzetting van de e-mailberichten aan de advocaat van klaagster, is de raad van oordeel dat verweerster de haar toekomende vrijheid om de belangen van haar cliënt te behartigen, heeft overschreden. Klacht gegrond. Waarschuwing.