Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft een zaak overgenomen van via een kostenmaatschap een haar kantoor verbonden advocaat. Advocaat heeft gelet op de gebrekkige voortgang van de zaak toegezegd binnen 14 dagen een concept dagvaarding op te stellen. Advocaat heeft een concept dagvaarding van 40 pagina’s opgesteld en is daarbij tot het inzicht gekomen dat de proceskansen gering waren en dat een minnelijke regeling de voorkeur verdiende. Advocaat heeft via de advocaat van de wederpartij onderzocht of er (nog) bereidheid bestond een regeling te treffen. Hoewel een advocaat in beginsel bij aanvang van een zaak een procesadvies behoort te geven, valt de advocaat, gelet op de omstandigheden en de voorgeschiedenis van de zaak, tuchtrechtelijk geen verwijt te maken.

Advocaat heeft enkel onderzocht of en zo ja tot welke regeling de wederpartij bereid was. Verweerster heeft hierbij in het belang van klaagster gehandeld en geen rechten van klaagster verspeeld

Advocaat heeft zich vanwege vertrouwensbreuk onttrokken. Niet ontijdig en zonder de processuele belangen van klaagster te schaden.

Klacht ongegrond