Naar boven ↑

Rechtspraak

Advocaat heeft zich door de stelling “dat sprake is van fraude en valsheid in geschrifte, behoeft geen verdere toelichting” nodeloos grievend over de wederpartij uitgelaten. De advocaat had zich kunnen beperken tot minder zware termen en kunnen volstaan met betwisting van de juistheid van de overgelegde verklaring en de daaruit voortvloeiende schadepost op grond daarvan kunnen afwijzen. Voor het overige niet gebleken dat klager in zijn belangen is geschaad.

Klacht (gedeeltelijk) gegrond, waarschuwing