Naar boven ↑

Rechtspraak

Uren specificeren?

Het hof kan de raad in de (…) gebezigde maatstaf – een advocaat behoeft zich in het algemeen alleen tegenover de Raad voor Rechtsbijstand te verantwoorden; de advocaat behoeft alleen een urenspecificatie aan de cliënt te verschaffen indien deze daarbij een toereikend belang heeft – niet volgen. Of een op toevoeging procederende cliënt recht heeft op een urenspecificatie is afhankelijk van de aard van de opdracht, de verhouding tussen partijen en het belang van de cliënt bij de urenspecificatie en dient derhalve te worden beoordeeld aan de hand van alle omstandigheden van het geval. Mede gezien art. 7:403 lid 2 BW zal de advocaat slechts bij uitzondering kunnen weigeren een urenspecificatie te geven. Het hof is met de raad van oordeel dat in het onderhavige geval – waar partijen tijdens het geding uit elkaar zijn gegaan en klager een opvolgend toegevoegd advocaat moest vinden, in welk kader het aantal bestede uren van belang was, hetgeen verweerster bekend was – op het daartoe strekkende verzoek een urenspecificatie had moeten worden verschaft, niet alleen aan de opvolgend advocaat, maar ook aan klager.