Naar boven ↑

Rechtspraak

Openbaarmaking op verzoek en afgifte afschriften

Stichting WORM heeft het HvD verzocht om inzage in alle tuchtrechtelijke beslissingen vanaf (…) en gevraagd om op eerste verzoek een afschrift te verkrijgen van die beslissingen. Het Hof heeft met een beroep op art. 8 EVRM geweigerd aan deze verzoeken tegemoet te komen. In kort geding, aangespannen door de Stichting WORM tegen de Staat, hebben President en Hof geoordeeld dat art. 58 Adv.w. (verzending door griffier van Hof van Discipline aan in dat artikel genoemden) geen lex specialis is ten opzichte van art. 838 Rv. (verstrekking van afschriften door o.m. griffiers aan al degenen die zulks vorderen) en dat op grond van laatstgenoemd artikel recht op inzage of een afschrift kan worden aangenomen.

Mede gelet op de huidige maatschappelijke opvattingen omtrent de openbaarheid van rechterlijke uitspraken en de beschikbaarheid daarvan voor het publiek, moet worden aangenomen dat - op voorwaarde dat met het oog op de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer de anonimiteit van de bij de procedure betrokken personen gewaarborgd is - in beginsel geen bezwaar bestaat tegen het op verzoek verstrekken van afschriften van die uitspraken. Art. 58 Adv.w. behelst niet een specifieke aan art. 838 Rv. derogerende regeling. Art. 58 heeft betrekking op de verplichting aan de direct belanghebbenden bij een uitspraak een afschrift daarvan te verstrekken, maar noch uit de tekst noch uit de strekking van dit artikel kan worden afgeleid dat anderen dan de direct betrokkenen niet, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, een afschrift van die uitspraken zouden mogen verkrijgen. Indien afdoende maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, valt niet in te zien welke bezwaren van principiële aard zich verzetten tegen de verstrekking van afschriften van de uitspraken die in een bepaalde periode zijn gedaan.